Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 april 2019 - Straatsburg

7. Interpretatie van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement in kennis van de interpretatie van de volgende artikelen van het Reglement door de commissie AFCO:

Interpretatie van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje:

"De politieke verklaring van een fractie vermeldt de door de fractie verdedigde waarden alsook de voornaamste politieke doelstellingen die haar leden voornemens zijn samen na te streven in het kader van de uitoefening van hun mandaat. De verklaring bevat een wezenlijke, onderscheidende en waarachtige beschrijving van de gemeenschappelijke politieke strekking van de fractie."

Interpretatie van artikel 149 bis, lid 2:

"De redactie of wijziging van de titel van een resolutie die werd ingediend tot afsluiting van een debat op grond van artikel 123, 128 of 135, houdt geen wijziging in van de agenda voor zover de titel binnen het toepassingsgebied blijft van het in het debat aan de orde zijnde onderwerp."

Indien een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, binnen 24 uur na deze aankondiging overeenkomstig artikel 226, lid 4, van het Reglement geen bezwaar maken tegen deze interpretaties, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. Anders zullen ze ter stemming worden voorgelegd aan het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid