Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - Strasbourg

7. Tolkning av arbetsordningen

Talmannen underrättade parlamentet, i enlighet med artikel 226.3 i arbetsordningen, om de tolkningar av följande artiklar som lämnats av AFCO-utskottet:

Tolkning av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen:

”En grupps politiska förklaring ska ange de värden som gruppen står för, och de huvudsakliga politiska mål som dess medlemmar avser att tillsammans sträva efter inom ramen för utövandet av sina mandat. Förklaringen ska beskriva gruppens gemensamma politiska inriktning på ett konkret, tydligt och genuint sätt.”

Tolkning av artikel 149a.2:

”Utformningen eller ändringen av titeln på en resolution som lagts fram för att avsluta en debatt enligt artikel 123, 128 eller 135 utgör inte någon ändring av föredragningslistan, under förutsättning att titeln avspeglar det ämne som är föremål för debatt.”

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, i enlighet med artikel 226.4 i arbetsordningen, framför invändningar mot dessa tolkningar inom 24 timmar från det att de tillkännagavs, ska de betraktas som antagna. I annat fall ska de gå till omröstning i parlamentet.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy