Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - Страсбург

9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят подписа следния акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1806 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 17 април 2019 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Директива на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕС) № 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA („Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност“) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии, както и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 („Акт за киберсигурността“) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (EС) № 510/2011 (преработен текст) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането и вноса на движими културни ценности (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изискванията за достъпност на продукти и услуги (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност