Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 april 2019 - Straatsburg

9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter ondertekent de volgende volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling (artikel 78 van het Reglement):

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1806 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD)).

De Voorzitter deelt mede woensdag 17 april 2019 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging), en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013 (de cyberbeveiligingsverordening) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen, tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Verordening van het Europees parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van het Europees Strafregisterinformatiesysteem en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 443/2009 en (EU) nr. 510/2011 (herschikking) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Verordening van het Europees parlement en de Raad betreffende het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Richtlijn van het Europees parlement en de raad betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Verordening van het Europees parlement en de raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw en voedselvoorzieningsketen (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet renderende blootstellingen (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid