Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2019 - Strasbourg

9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a semnat următorul act adoptat, în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură):

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1806 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 17 aprilie 2019 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 (Regulamentul privind securitatea cibernetică) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru predarea deșeurilor provenite de la nave, de modificare a Directivei 2010/65/UE și de abrogare a Directivei 2000/59/CE (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011 (reformare) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea și importul bunurilor culturale (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio și de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate