Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - Страсбург

12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Регламент на Съвета относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2019 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON - Докладчик: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA - Докладчик: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI - Докладчик: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE - Докладчик: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN - Докладчик: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE - Докладчик: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Виорел Щефан за член на Сметната палата (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Ивана Малетич за член на Сметната палата (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE - Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Препоръка относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG - Докладчик: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност