Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 april 2019 - Straatsburg

12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - commissie JURI - Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot vernieuwing van de overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - commissie AFCO - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en het Koninkrijk Denemarken (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Verslag over de voordracht van Viorel Ştefan voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Verslag over de voordracht van Ivana Maletić voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - commissie BUDG - Rapporteur: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid