Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - Страсбург

13. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за втората месечна сесия през април 2019 г. (PE 637.987/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Вторник

В съгласие с политическите групи председателят предложи да се изтеглят от сряда за вторник сутрин, като първа точка от дневния ред, изявленията на Съвета и Комисията относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (точка 129 от окончателния проект на дневен ред).

Парламентът даде съгласието си.

°
° ° °

Изказа се Thomas Waitz.

Понеделник

Искане от групата ECR за вписване в дневния ред, преди едноминутните изказвания, на изявление на Комисията относно признаването на геноцида срещу понтийските гърци през периода 1914 1923 г. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюции.

Изказа се Notis Marias, от името на групата ECR, който обоснова искането.

С поименно гласуване (79 гласа „за“, 199 гласа „против“, 18 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Искане от групата GUE/NGL за вписване в дневния ред, съвместно с разискането по доклада Virginie Rozière относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (A8-0398/2018) (точка 55 от окончателния проект на дневен ред), на изявления на Съвета и Комисията относно заплахите за правата и интегритета на лицата, подаващи сигнали за нередности: случая на Джулиан Асандж.

Изказаха се Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, която поиска случаят на Джулиан Асандж да бъде по-скоро предмет на отделно разискване утре сутрин, и Javier Nart, против искането на групата GUE/NGL.

С поименно гласуване (40 гласа „за“, 260 гласа „против“, 12 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Вторник

Искане от групата PPE за оттегляне от дневния ред на гласуването по доклада Ingeborg Grässle относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и сътрудничеството с Европейската прокуратура (A8-0179/2019) (точка 16 от окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, която обоснова искането, и Arndt Kohn, против искането.

С поименно гласуване (128 гласа „за“, 178 гласа „против“, 10 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Искане от групата GUE/NGL за вписване в дневния ред, като трета точка за следобед, на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно признаването от страна на САЩ на възвишенията Голан за израелска територия и възможното анексиране на израелски селища.

Изказа се Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането.

С поименно гласуване (168 гласа „за“, 135 гласа „против“, 6 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Искане от групата GUE/NGL за вписване в дневния ред на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Судан, без внасяне на предложения за резолюции.

Изказаха се João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, и Victor Boştinaru, против искането.

Парламентът одобри искането.

Искане от групата Verts/ALE за вписване в дневния ред на изявления на Съвета и Комисията относно вероятното екстрадиране на Джулиан Асандж.

С електронно гласуване (140 гласа „за“, 123 гласа „против“, 40 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Сряда

Искане от групата S&D за вписване като първа точка в дневния ред на разискване по доклада Guillaume Balas относно координацията на системите за социална сигурност (A8-0386/2018).

Изказаха се Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която обоснова искането, Sven Schulze, против искането, Guillaume Balas и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL.

С поименно гласуване (151 гласа „за“, 148 гласа „против“, 5 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Поради тази причина заседанието ще започне в 8.30 ч.

Бяха определени следните крайни срокове за внасяне:

изменения: вторник, 16 април 2019 г., 10.00 ч.

искания за отделно гласуване и за разделно гласуване: сряда, 17 април 2019 г., 16.00 ч.

Гласуването ще се проведе в четвъртък.

Искане от групата EFDD за вписване в дневния ред на изявления на Съвета и Комисията относно универсалната цифрова идентичност: основно право на всички европейски граждани. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Изказа се Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, който обоснова искането.

С поименно гласуване (20 гласа „за“, 249 гласа „против“, 18 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Изказа се Anna Maria Corazza Bildt.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказа се Virginie Rozière.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност