Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

13. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Απριλίου II 2019 (PE 637.987/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Τρίτη

Σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει να μεταφερθούν από την Τετάρτη στην Τρίτη το πρωί, ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σημείο 129 του ΤΣΗΔ).

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Thomas Waitz.

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας ECR για να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, πριν από τις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού, μία δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που έλαβε χώρα το διάστημα 1914-1923. Η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (79 υπέρ, 199 κατά, 18 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL για να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη, από κοινού με τη συζήτηση για την έκθεση Virginie Rozière σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (A8-0398/2018) (σημείο 55 του ΤΣΗΔ), δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις απειλές κατά των δικαιωμάτων και της ακεραιότητας των καταγγελτών: η περίπτωση του Julian Assange.

Παρεμβαίνουν οι Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία ζητεί η περίπτωση του Julian Assange να αποτελέσει το αντίκειμενο χωριστής συζήτησης αύριο, ημέρα Τρίτη, και Javier Nart, ο οποίος τοποθετείται κατά του αιτήματος της Ομάδας GUE/NGL.

Με ΟΚ (40 υπέρ, 260 κατά, 12 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας PPE για να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη η ψηφοφορία επί της έκθεσης Ingeborg Grässle σχετικά με τις έρευνες της OLAF και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (A8-0179/2019) (σημείο 16 του ΤΣΗΔ).

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Arndt Kohn, ο οποίος τοποθετείται κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (128 υπέρ, 178 κατά, 10 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL για να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, ως τρίτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης, μία δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την αναγνώριση από τις ΗΠΑ των Υψιπέδων του Γκολάν ως ισραηλινού εδάφους και την πιθανή προσάρτηση των οικισμών της Δυτικής Όχθης.

Παρεμβαίνει η Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (168 υπέρ, 135 κατά, 6 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL για να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη μία δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στο Σουδάν, χωρίς κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Victor Boştinaru, ο οποίος τοποθετείται κατά του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE για να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την πιθανή έκδοση του Julian Assange.

Με ΗΨ (140 υπέρ, 123 κατά, 40 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας S&D για να εγγραφεί ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη μια συζήτηση για την έκθεση Guillaume Balas σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (A8-0386/2018).

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Sven Schulze, κατά του αιτήματος, Guillaume Balas και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Με ΟΚ (151 υπέρ, 148 κατά, 5 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει, ως εκ τούτου, στις 8.30.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

τροπολογίες: Τρίτη 16 Απριλίου 2019, στις 10.00

αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία και ψηφοφορία κατά τμήματα: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, στις 16.00

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Αίτημα της Ομάδας EFDD για να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ενιαία ψηφιακή ταυτότητα: ένα θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε ευρωπαίο πολίτη. Η συζήτηση θα περατωθεί με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνει ο Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (20 υπέρ, 249 κατά, 18 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει η Anna Maria Corazza Bildt.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Virginie Rozière.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου