Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 15. aprill 2019 - Strasbourg

13. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2019. aasta aprilli teise osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 637.987/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Teisipäev

President tegi fraktsioonide nõusolekul ettepaneku viia nõukogu ja komisjoni avaldused Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kohta (PDOJ punkt 129) kolmapäevalt üle teisipäeva hommiku esimeseks päevakorrapunktiks.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

°
° ° °

Sõna võttis Thomas Waitz.

Esmaspäev

Fraktsioon ECR on esitanud taotluse, et päevakorda (üheminutiliste sõnavõttude ette) lisataks komisjoni avaldus Pontose kreeklaste 1914.–1923. aasta genotsiidi genotsiidina tunnustamise kohta. Arutelu lõpus esitataks resolutsiooni ettepanekud.

Sõna võttis Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, kes taotlust põhjendas.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (79 poolt, 199 vastu, erapooletuid 18).

Fraktsioon GUE/NGL on esitanud taotluse, et Virginie Rozière'i raportit (A8-0398/2018, liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta) käsitlevale arutelule (PDOJ punkt 55) lisataks nõukogu ja komisjoni avaldused rikkumisest teatajate õigusi ja puutumatust ähvardavate ohtude ning Julian Assange'i juhtumi kohta.

Sõna võtsid Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes soovis, et Julian Assange'i juhtumi kohta korraldataks järgmisel päeval, st teisipäeval eraldi arutelu, ning Javier Nart, kes oli fraktsiooni GUE/NGL ettepaneku vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (40 poolt, 260 vastu, erapooletuid 12).

Teisipäev

Fraktsioon PPE on esitanud taotluse jätta päevakorrast välja hääletus (PDOJ punkt 16) OLAFi juurdlusi ja Euroopa Prokuratuuriga tehtavat koostööd käsitleva Ingeborg Grässle raporti üle (A8-0179/2019).

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, kes taotlust põhjendas, ja Arndt Kohn, kes oli ettepaneku vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (128 poolt, 178 vastu, erapooletuid 10).

Fraktsioon GUE/NGL on esitanud taotluse lisada päevakorda pärastlõuna kolmandaks päevakorrapunktiks komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus USA seisukohavõtu kohta, mille kohaselt on Golani kõrgendikud Iisraeli territoorium, ning Iisraeli asunduste võimaliku annekteerimise kohta.

Sõna võttis Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas.

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (168 poolt, 135 vastu, erapooletuid 6).

Fraktsioon GUE/NGL on esitanud taotluse lisada päevakorda komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Sudaanis (ilma arutelu lõpus esitatavate resolutsiooni ettepanekuteta).

Sõna võtsid João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas, ja Victor Boştinaru, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Fraktsioon Verts/ALE on esitanud taotluse lisada päevakorda nõukogu ja komisjoni avaldused Julian Assange'i võimaliku väljaandmise kohta.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (140 poolt, 123 vastu, erapooletuid 40).

Kolmapäev

Fraktsioon S&D on esitanud taotluse lisada päevakorda esimeseks punktiks arutelu sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitleva Guillaume Balas' raporti (A8-0386/2018) üle.

Sõna võtsid Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes taotlust põhjendas, Sven Schulze, kes oli ettepaneku vastu, ning Guillaume Balas ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (151 poolt, 148 vastu, erapooletuid 5).

Seega algab istung kell 8.30.

Kinnitati järgmised dokumentide esitamise tähtajad:

muudatusettepanekud: teisipäev, 16. aprill 2019 kell 10.00;

taotlused eraldi ja osade kaupa hääletuseks: kolmapäev, 17. aprill 2019 kell 16.00.

Hääletus toimub neljapäeval.

Fraktsioon EFDD on teinud ettepaneku lisada päevakorda nõukogu ja komisjoni avaldused universaalse digitaalse identiteedi kui Euroopa kodanike põhiõiguse kohta. Arutelu lõpuks esitataks resolutsiooni ettepanekud, mis pandaks hääletusele neljapäeval.

Sõna võttis Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, kes taotlust põhjendas.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (20 poolt, 249 vastu, erapooletuid 18).

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Sõna võttis Anna Maria Corazza Bildt.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võttis Virginie Rozière.

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika