Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 april 2019 - Straatsburg

13. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april II 2019 (PE 637.987/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Dinsdag

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor om de verklaringen van de Raad en de Commissie over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (punt 129 PDOJ) te verschuiven van woensdag naar dinsdagochtend, als eerste agendapunt.

Het Parlement stemt hiermee in.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Thomas Waitz.

Maandag

Verzoek van de ECR-Fractie om vóór de spreektijd van één minuut een verklaring van de Commissie over de erkenning van de Pontische genocide van 1914-1923 te agenderen. Het debat zou worden afgesloten met het indienen van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (79 voor, 199 tegen, 18 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om, samen met het debat over het verslag-Virginie Rozière over de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (A8-0398/2018) (punt 55 PDOJ), verklaringen van de Raad en de Commissie over de bedreiging van de rechten en de integriteit van klokkenluiders: de zaak van Julian Assange te agenderen.

Het woord wordt gevoerd door Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, die vraagt dat er dinsdagochtend veeleer een afzonderlijk debat over de zaak van Julian Assange wordt gehouden, en Javier Nart, tegen het verzoek van de GUE/NGL-Fractie.

Bij HS (40 voor, 260 tegen, 12 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Dinsdag

Verzoek van de PPE-Fractie om de stemming over het verslag-Ingeborg Gräßle over onderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie (A8-0179/2019) (punt 16 PDOJ) van de agenda te halen.

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Arndt Kohn, tegen het verzoek.

Bij HS (128 voor, 178 tegen, 10 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om, als derde punt 's middags, een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid te agenderen over de erkenning door de Verenigde Staten van de Golanhoogvlakte als Israëlisch grondgebied en de mogelijke annexatie van de Israëlische nederzettingen.

Het woord wordt gevoerd door Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (168 voor, 135 tegen, 6 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid te agenderen over de situatie in Sudan, zonder het indienen van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Victor Boştinaru, tegen het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om verklaringen van de Raad en de Commissie te agenderen over de mogelijke uitlevering van Julian Assange.

Bij ES (140 voor, 123 tegen, 40 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Woensdag

Verzoek van de S&D-Fractie om als eerste punt een debat over het verslag-Guillaume Balas over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (A8-0386/2018) te agenderen.

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Sven Schulze, tegen het verzoek, Guillaume Balas en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie.

Bij HS (151 voor, 148 tegen, 5 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De vergadering zal daardoor om 8.30 uur aanvangen.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

amendementen : dinsdag 16 april 2019, 10 uur

verzoeken om aparte stemmingen en stemmingen in onderdelen: woensdag 17 april 2019, 16 uur

De stemming zal donderdag plaatsvinden.

Verzoek van de EFDD-Fractie om verklaringen van de Raad en de Commissie te agenderen over de universele digitale identiteit: een grondrecht van elke Europese burger. Het debat zou worden afgesloten met het indienen van ontwerpresoluties, die donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (20 voor, 249 tegen, 18 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Virginie Rozière.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid