Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - Strasburg

13. Porządek obrad
CRE

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych w trakcie drugiej sesji kwietniowej w 2019 r. (PE 637.987/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Wtorek

W porozumieniu z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował przełożenie ze środy na wtorek rano jako pierwszego punktu porządku dziennego oświadczenia Rady i Komisji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (punkt 129 PDOJ).

Parlament wyraził zgodę.

°
° ° °

Głos zabrał Thomas Waitz.

Poniedziałek

Wniosek grupy ECR zmierzający do wpisania do porządku dziennego przed wystąpieniami jednominutowymi oświadczenia Komisji w sprawie uznania ludobójstwa Greków Pontyjskich w latach 19141923. Debata zostałaby zakończona złożeniem projektów rezolucji.

Głos zabrał Notis Marias w imieniu grupy ECR, który uzasadnił wniosek.

W GI (przy 79 głosach za, 199 głosach przeciwko, 18 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL zmierzający do wpisania do porządku dziennego łącznie z debatą nad sprawozdaniem Virginie Rozière w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (A8-0398/2018) (punkt 55 PDOJ) oświadczeń Rady i Komisji w sprawie zagrożeń względem praw i integralności cielesnej sygnalistów: przypadek Juliana Assange'a.

Głos zabrali Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, która zwróciła się o to, by przypadek Juliana Assange'a był przedmiotem osobnej debaty we wtorek, i Javier Nart, który sprzeciwił się wnioskowi grupy GUE/NGL.

W GI (przy 40 głosach za, 260 głosach przeciwko, 12 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek

Wniosek grupy PPE zmierzający do skreślenia z porządku dziennego głosowania nad sprawozdaniem Ingeborg Grässle w sprawie dochodzeń prowadzonych przez OLAF i współpracy z Prokuraturą Europejską (A8-0179/2019) (punkt 16 PDOJ).

Głos zabrali Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, która uzasadniła wniosek, i Arndt Kohn, przeciw wnioskowi.

W GI (przy 128 głosach za, 178 głosach przeciwko, 10 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL zmierzający do wpisania do porządku dziennego jako trzeciego punktu popołudniowych obrad, oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie uznania przez USA Wzgórz Golan za terytorium izraelskie i możliwego przyłączenia osiedli izraelskich.

Głos zabrała Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek.

W GI przy (168 głosach za, 135 głosach przeciw, 6 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL zmierzający do wpisania do porządku dziennego oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Sudanie, bez składania projektów rezolucji.

Głos zabrali João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, który uzasadnił wniosek, i Victor Boştinaru, przeciw wnioskowi.

Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy Verts/ALE zmierzający do wpisania do porządku dziennego oświadczeń Rady i Komisji w sprawie ewentualnej ekstradycji Juliana Assange'a.

W GE (przy 140 głosach za, 123 głosach przeciw i 40 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Środa

Wniosek grupy S&D zmierzający do wpisania do porządku dziennego debaty nad sprawozdaniem Guillaume'a Balasa w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (A8-0386/2018).

Głos zabrali Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, który uzasadnił wniosek, Sven Schulze, przeciwko wnioskowi, Guillaume Balas i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL.

W GI przy (151 głosach za, 148 głosach przeciw, 5 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

W związku z tym posiedzenie rozpocznie się o godz. 8.30.

Ustalono nastepujące terminy składania:

poprawek: wtorek 16 kwietnia 2019 r., godz. 10.00

wniosków o głosowanie odrębne i o głosowanie podzielone: środa 17 kwietnia 2019 r., godz. 16.00.

Głosowanie odbędzie się w czwartek.

Wniosek grupy EFDD zmierzający do wpisania do porzadku dziennego oświadczeń Rady i Komisji w sprawie uniwersalnej tożsamości cyfrowej: jednego z praw podstawowych wszystkich obywateli europejskich. Debata zostałaby zakończona złożeniem projektów rezolucji, które zostałyby poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrał Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, który uzasadnił wniosek.

W GI (przy 20 głosach za, 249 głosach przeciwko, 18 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Głos zabrała Anna Maria Corazza Bildt.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Virginie Rozière.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności