Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2019 - Štrasburg

13. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej aprílovej plenárnej schôdze v roku 2019 (PE 637.987/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Utorok

Po dohode s politickými skupinami predseda navrhol presunúť vyhlásenia Rady a Komisie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie zo stredy na utorok dopoludnia ako prvý bod rokovania (bod 129 PDOJ).

Parlament udelil súhlas.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Thomas Waitz.

Pondelok

Žiadosť skupiny ECR, aby sa do programu rokovania pred jednominútové vystúpenia zaradilo vyhlásenie Komisie o uznaní genocídy pontských Grékov v rokoch 1914 –1923. Rozprava bude ukončená predložením návrhom uznesení.

V rozprave vystúpil Notis Marias v mene skupiny ECR, ktorý odôvodnil žiadosť.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 79, proti: 199, zdržali sa hlasovania: 18).

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby do programu rokovania boli spolu s rozpravou o správe, ktorú predložila poslankyňa Virginie Rozière, o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (A8-0398/2018)(bod 55 PDOJ) zaradené vyhlásenia Rady a Komisie o ohrození práv a integrity oznamovateľov: prípad Juliana Assangea.

Vystúpili títo poslanci: Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE so žiadosťou, aby prípad Juliana Assangea bol skôr predmetom samostatnej rozpravy v utorok, a Javier Nart proti žiadosti skupiny GUE/NGL.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 40, proti: 260, zdržali sa hlasovania: 12).

Utorok

Žiadosť skupiny PPE o stiahnutie z programu rokovania hlasovania o správe, ktorú predložila poslankyňa Ingeborg Grässle, o vyšetrovaní úradu OLAF a spolupráci s Európskou prokuratúrou (A8-0179/2019) (bod 16 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, ktorá žiadosť odôvodnila, a Arndt Kohn proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 128, proti: 178, zdržali sa hlasovania: 10).

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby sa ako tretí bod popoludňajšieho rokovania zaradilo vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o uznaní Golanských výšin ako izraelského územia zo strany USA a možnej anexii izraelských osád.

V rozprave vystúpila Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť odôvodnila.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 168, proti: 135, zdržali sa hlasovania: 6).

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby sa do programu rokovania zaradilo vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o bezpečnostnej situácii v Sudáne, a to bez predloženia návrhov uznesení.

Vystúpili títo poslanci: João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, ktorý žiadosť odôvodnil, a Victor Boştinaru proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Žiadosť skupiny Verts/ALE o zaradenie do programu rokovania vyhlásení Rady a Komisie o možnom vydaní Juliana Assangea.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 140, proti: 123, zdržali sa hlasovania: 40).

Streda

Žiadosť skupiny S&D, aby sa ako prvý bod programu rokovania zaradila rozprava o správe poslanca Guillaumea Balasa o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (A8-0386/2018).

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá žiadosť odôvodnila, Sven Schulze proti žiadosti, Guillaume Balas a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 151, proti: 148, zdržali sa hlasovania: 5).

Rokovanie sa teda začne o 8.30 h.

Lehoty na predkladanie sú stanovené takto:

pozmeňujúce návrhy: utorok 16. apríla 2019, 10.00 h

žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach: streda 17. apríla 2019, 16.00 h

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok.

Žiadosť skupiny EFDD o zaradenie do programu rokovania vyhlásení Rady a Komisie o univerzálnej digitálnej identite: základné práve pre všetkých európskych občanov. Rozprava bude ukončená predložením návrhov uznesení, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok.

V rozprave vystúpil Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, ktorý žiadosť odôvodnil.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 20, proti: 249, zdržali sa hlasovania: 18).

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpila Anna Maria Corazza Bildt.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Virginie Rozière.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia