Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0106(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0398/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0398/2018

Συζήτηση :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0366

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

14. Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Η Virginie Rozière παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Viegas (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON) και Maite Pagazaurtundúa (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Luke Ming Flanagan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπήςCONT), Patrick Le Hyaric (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπήςEMPL), Younous Omarjee (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπήςENVI), Νικόλαος Χουντής (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπήςCULT), Ramón Jáuregui Atondo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπήςAFCO), Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein και David Casa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Virginie Rozière.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου