Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

15. Κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Κράτος δικαίου στη Ρουμανία (2019/2697(RSP))

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andi Cristea, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Cristian Dan Preda και Victor Boştinaru, και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru, για να διατυπώσει μια παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού (η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή, διότι η παρέμβασή του δεν αποτελεί παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού), και Siegfried Mureşan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου