Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0041(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0430/2018

Συζήτηση :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0367

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

16. Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) ***I - Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mady Delvaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Stefan Gehrold, Neena Gill και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019 και σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου