Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0361(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0216/2018

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0371

Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - Страсбург

17. Капиталови изисквания (Регламент) ***I - Капиталови изисквания (Директива) ***I - Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) ***I -Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Simon (A8-0242/2018)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Simon (A8-0243/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon и Gunnar Hökmark представиха докладите.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Othmar Karas, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, също относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж, Ralph Packet, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж, Caroline Nagtegaal, от името на групата ALDE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, също относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж, Sirpa Pietikäinen, също относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж, Paul Tang, също относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж, Joachim Starbatty и Miguel Viegas.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Nicola Caputo.

Изказаха се Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark и Peter Simon (всички също относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 16.4.2019 г, точка 8.12 от протокола от 16.4.2019 г, точка 8.13 от протокола от 16.4.2019 г и точка 8.14 от протокола от 16.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност