Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0361(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0216/2018

Συζήτηση :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0371

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

17. Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός) ***I - Κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία) ***I - Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I -Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Peter Simon (A8-0242/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία τροποποιεί την οδηγία 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Peter Simon (A8-0243/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ, της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, της οδηγίας 2012/30/ΕΕ, της οδηγίας 2011/35/ΕΕ, της οδηγίας 2005/56/ΕΚ, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ και της οδηγίας 2007/36/ΕΚ [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Οι Peter Simon και Gunnar Hökmark παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, επίσης σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, Caroline Nagtegaal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Νότης Μαριάς, Matt Carthy, Ernest Urtasun, επίσης σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, Sirpa Pietikäinen, επίσης σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, Paul Tang, επίσης σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, Joachim Starbatty και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark και Peter Simon (όλοι σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019, σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019, σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019 και σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου