Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0361(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0216/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0371

Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2019 - Štrasburg

17. Kapitálové požiadavky (nariadenie) ***I - Kapitálové požiadavky (smernica) ***I - Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) ***I -Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Peter Simon (A8-0242/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Peter Simon (A8-0243/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, smernica 2012/30/EÚ, smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 2007/36/ES [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon a Gunnar Hökmark uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D taktiež k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži, Caroline Nagtegaal v mene skupiny ALDE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun taktiež k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži, Sirpa Pietikäinen taktiež k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži, Paul Tang taktiež k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži, Joachim Starbatty a Miguel Viegas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Nicola Caputo.

Vystúpili títo poslanci: Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark a Peter Simon (všetci taktiež k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 16.4.2019, bod 8.12 zápisnice zo dňa 16.4.2019, bod 8.13 zápisnice zo dňa 16.4.2019 a bod 8.14 zápisnice zo dňa 16.4.2019.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia