Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0361(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0216/2018

Debatter :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Antagna texter :

P8_TA(2019)0371

Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - Strasbourg

17. Kapitalkrav (förordning) ***I - Kapitalkrav (direktiv) ***I - Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning) ***I -Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Simon (A8-0242/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/36/EU när det gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Simon (A8-0243/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om ändring av direktiv 98/26/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EG, direktiv 2004/25/EG och direktiv 2007/36/EG [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon och Gunnar Hökmark redogjorde för betänkandena.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, också om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Ralph Packet för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Caroline Nagtegaal för ALDE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, också om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Sirpa Pietikäinen, också om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Paul Tang, också om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Joachim Starbatty och Miguel Viegas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo.

Talare: Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark och Peter Simon (alla också om branden i katedralen Notre-Dame i Paris).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 16.4.2019, punkt 8.12 i protokollet av den 16.4.2019, punkt 8.13 i protokollet av den 16.4.2019 och punkt 8.14 i protokollet av den 16.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy