Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0232(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0011/2019

Debatter :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.17

Antagna texter :

P8_TA(2019)0375

Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - Strasbourg

19. Europeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader ***I - Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I - Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och (EU) direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas och Pervenche Berès redogjorde för betänkandena.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Danuta Maria Hübner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, och Paul Tang.

Talare: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas och Pervenche Berès.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.16 i protokollet av den 16.4.2019, punkt 8.17 i protokollet av den 16.4.2019 och punkt 8.18 i protokollet av den 16.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy