Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Състав на Парламента
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Тълкуване на Правилника за дейността
 8.Съобщение на председателството
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Внесени документи
 13.Ред на работа
 14.Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I (разискване)
 15.Правовата държава в Румъния (разискване)
 16.Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I - Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I (разискване)
 17.Капиталови изисквания (Регламент) ***I - Капиталови изисквания (Директива) ***I - Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) ***I -Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) ***I (разискване)
 18.Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации ***I (разискване)
 19.Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I - Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I - Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) ***I (разискване)
 20.Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I - Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) ***I (разискване)
 21.Неуспех за приемане на данък на ЕС върху цифровите услуги (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (169 kb)
24/07/2019 12:50
  Списък на присъствалите (53 kb)
05/06/2019 15:46
 
Протокол (81 kb)
24/07/2019 12:50
  Списък на присъствалите (11 kb)
05/06/2019 15:46
  Поименни гласувания (32 kb)
20/06/2019 15:02
 
Протокол (296 kb)
24/07/2019 12:50
  Списък на присъствалите (79 kb)
05/06/2019 15:46
  Поименни гласувания (134 kb)
20/06/2019 15:02
Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност