Seznam 
Zápis
PDF 268kWORD 77k
Pondělí, 15. dubna 2019 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství ve výborech a v delegacích
 7.Výklad jednacího řádu
 8.Sdělení předsednictví
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 10.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 12.Předložení dokumentů
 13.Plán práce
 14.Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie ***I (rozprava)
 15.Právní stát v Rumunsku (rozprava)
 16.Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) ***I – Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) ***I (rozprava)
 17.Kapitálové požadavky (nařízení) ***I – Kapitálové požadavky (směrnice) ***I – Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) ***I – Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) ***I (rozprava)
 18.Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy ***I (rozprava)
 19.Evropské orgány dohledu a finanční trhy ***I – Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika ***I – Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) ***I (rozprava)
 20.Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) ***I – Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) ***I (rozprava)
 21.Neúspěch v souvislosti s přijetím unijní daně z digitálních služeb (rozprava)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 4. dubna 2019, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:03.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k případu laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové, kterou íránský soud odsoudil ke krutému trestu za její angažovanost ve prospěch lidských práv. Předseda jménem Parlamentu rozsudek jednoznačně odsoudil a vyzval k okamžitému propuštění Nasrín Sotúdeové.

Předseda vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám obětí dramatických záplav, které nedávno postihly Írán, a zdůraznil vůli Evropské unie přispět ke zmírnění humanitární situace v zemi.

Předseda učinil prohlášení v souvislosti s koncem volebního období, ve kterém připomněl ústřední úlohu Parlamentu a zhodnotil své funkční období.


4. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 3. a 4. dubna 2019, byly schváleny.

°
° ° °

Vystoupil Tomáš Zdechovský.


5. Složení Parlamentu

Ivari Padar byl zvolen poslancem estonského parlamentu s platností od 4. dubna 2019.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, a oznámil podle čl. 4 odst. 1 a 4 uvolnění jeho mandátu s platností od 4. dubna 2019.

°
° ° °

Příslušné estonské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Hannes Hanso, kterým je nahrazen Ivari Padar, byl s platností od 4. dubna 2019 zvolen poslancem Parlamentu.


6. Členství ve výborech a v delegacích

Parlament na žádost skupiny S&D schválil tato jmenování:

výbor LIBE: Hannes Hanso

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina: Hannes Hanso.


7. Výklad jednacího řádu

Předseda informoval v souladu s čl. 226 odst. 3 jednacího řádu Parlament o výkladech níže uvedených článků, které mu zaslal výbor AFCO:

Výklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky:

Politické prohlášení politické skupiny stanoví hodnoty, které skupina zastává a hlavní politické cíle, jež její členové hodlají společně uskutečňovat v rámci výkonu svého mandátu. Prohlášení popisuje společné politické směry skupiny podstatným, zřetelným a věrohodným způsobem.“

Výklad čl. 149a odst. 2:

Zformulování či změna názvu usnesení, které bylo předloženo při ukončení rozpravy podle článků 123, 128 nebo 135, se nepovažuje za změnu pořadu jednání, pokud se název vztahuje k předmětu rozpravy.

Pokud tyto výklady nezpochybní politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty podle čl. 226 odst. 4 jednacího řádu do 24 hodin po jeho oznámení, budou se považovat za přijaté. V opačném případě o nich Parlament bude hlasovat.


8. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že po konzultaci, která proběhla v souladu s článkem 234 finančního nařízení, mu výbory DEVE a BUDG předaly svůj společný postoj k prodloužení svěřenského fondu Unie pro Středoafrickou republiku, který byl vytvořen na základě rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2014 a jehož platnost vyprší dne 30. července 2019.

- Společný postoj Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru jako věcně příslušných výborů konzultovaných v souladu s článkem 234 finančního nařízení (2018/1046) o rozšíření svěřenského fondu Unie pro Středoafrickou republiku (svěřenský fond Bêkou), který byl vytvořen na základě rozhodnutí Komise C(2014) 5019 ze dne 11.7.2014 a jehož platnost vyprší 30. července 2019, přijatý koordinátory výborů BUDG a DEVE 1., resp. 2. dubna.

Pokud do 24 hodin po oznámení politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevznesou žádnou námitku, společný postoj bude oficiálně předán Evropské komisi.


9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda podepsal níže uvedený akt přijatý řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu):

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1806, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD)).

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 17. dubna 2019 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU a zrušuje směrnice 2000/59/ES (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 (přepracované znění) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vstupu a dovozu kulturních statků (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice Rady 93/83/EHS (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).


10. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském druhém listopadovém, prosincovém (2. část) a letošním prvním a druhém lednovém dílčím zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách Parlamentu.


11. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   O-000003/2019, kterou pokládá Danuta Maria Hübner za výbor AFCO Radě: Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019, kterou pokládá Danuta Maria Hübner za výbor AFCO Komisi: Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (B8-0020/2019).


12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných státními dluhopisy (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - výbor JURI - Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Viorela Ştefana členem Účetního dvora (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Ivany Maletićové členkou Účetního dvora (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému „Eurodac“ pro účely vymáhání práva (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Doporučení k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého dubnového plenárního zasedání (PE 637.987/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Úterý

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby byla prohlášení Rady a Komise o vystoupení Spojeného království z Evropské unie (bod 129 PDOJ) přesunuta ze středečního dopoledne na úterní dopoledne.

Parlament vyslovil souhlas.

°
° ° °

Vystoupil Thomas Waitz.

Pondělí

Žádost skupiny ECR, aby bylo na pořad jednání před jednominutová vystoupení zařazeno prohlášení Komise o genocidě pontských Řeků v letech 1914–1923. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupil Notis Marias za skupinu ECR s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 79, proti: 199, zdrželo se: 18).

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na pořad jednání spolu s rozpravou o zprávě Virginie Rozière o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (A8-0398/2018) (bod 55 PDOJ) zařazena prohlášení Rady a Komise o ohrožení práv a integrity oznamovatelů: případu Juliana Assange.

Vystoupili: Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Eva Joly za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby byla případu Juliana Assange věnována v úterý dopoledne samostatná rozprava, a Javier Nart proti žádosti skupiny GUE/NGL.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 40, proti: 260, zdrželo se: 12).

Úterý

Žádost skupiny PPE, aby bylo z pořadu jednání staženo hlasování o zprávě Ingeborg Grässle o vyšetřování úřadu OLAF a spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce (A8-0179/2019) (bod 16 PDOJ).

Vystoupili: Ingeborg Gräßle za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Arndt Kohn proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 128, proti: 178, zdrželo se: 10).

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo na odpolední pořad jednání jako třetí bod zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami ze strany USA a možném připojení osad na Západním břehu Jordánu.

Vystoupila Marisa Matias za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil JH (pro: 168, proti: 135, zdrželo se: 6).

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo na pořad jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Súdánu, ke kterému by nebyly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Victor Boştinaru proti žádosti.

Parlament žádost schválil.

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byla na pořad jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o případném vyhoštění Juliana Assange.

Parlament žádost schválil EH (pro: 140, proti: 123, zdrželo se: 40).

Středa

Žádost skupiny S&D, aby byla na dopolední pořad jednání zařazena jako první bod rozprava o zprávě Guillaume Balas o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018).

Vystoupili: Maria João Rodrigues za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, Sven Schulze proti žádosti, Guillaume Balas a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL.

Parlament žádost schválil JH (pro: 151, proti: 148, zdrželo se: 5).

Denní zasedání tudíž začne v 8:30.

Lhůty pro předložení byly stanoveny takto:

pozměňovací návrhy: úterý 16. dubna 2019 v 10:00

žádosti o oddělená a dílčí hlasování: středa 17. dubna 2019 v 16:00

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

Žádost skupiny EFDD, aby byla na pořad jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o univerzální digitální identitě: základním právu každého evropského občana. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupil Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 20, proti: 249, zdrželo se: 18).

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupila Anna Maria Corazza Bildt.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupila Virginie Rozière.


14. Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière uvedla zprávu.

Vystoupili: Miguel Viegas (zpravodaj výboru ECON) a Maite Pagazaurtundúa (zpravodajka výboru LIBE).

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Luke Ming Flanagan (zpravodaj výboru CONT), Patrick Le Hyaric (zpravodaj výboru EMPL), Younous Omarjee (zpravodaj výboru ENVI), Nikolaos Chountis (zpravodaj výboru CULT), Ramón Jáuregui Atondo (zpravodaj výboru AFCO), Axel Voss za skupinu PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Jean-Marie Cavada za skupinu ALDE, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein a David Casa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupily: Věra Jourová a Virginie Rozière.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 16.4.2019.


15. Právní stát v Rumunsku (rozprava)

Prohlášení Komise: Právní stát v Rumunsku (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Ingeborg Gräßle za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andi Cristea, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Cristian Dan Preda a Victor Boştinaru, a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru s procesní námitkou (předsedající řečníkovi odebrala slovo, protože jeho vystoupení se netýkalo procesní námitky), a Siegfried Mureşan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


16. Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) ***I – Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Alain Lamassoure za skupinu PPE, Mady Delvaux za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Stefan Gehrold, Neena Gill a Sirpa Pietikäinen.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 16.4.2019 a bod 8.10 zápisu ze dne 16.4.2019.


17. Kapitálové požadavky (nařízení) ***I – Kapitálové požadavky (směrnice) ***I – Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) ***I – Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Simon (A8-0242/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Simon (A8-0243/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon a Gunnar Hökmark uvedli zprávy.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, rovněž k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži, Ralph Packet za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži, Caroline Nagtegaal za skupinu ALDE, Marco Valli za skupinu EFDD, Pervenche Berès za skupinu S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, rovněž k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži, Sirpa Pietikäinen, rovněž k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži, Paul Tang, rovněž k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži, Joachim Starbatty a Miguel Viegas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Nicola Caputo.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark a Peter Simon (všichni rovněž k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 16.4.2019, bod 8.12 zápisu ze dne 16.4.2019, bod 8.13 zápisu ze dne 16.4.2019 a bod 8.14 zápisu ze dne 16.4.2019.


18. Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných státními dluhopisy [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández uvedl zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Stefan Gehrold za skupinu PPE, Ralph Packet za skupinu ECR rovněž k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE rovněž k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži a Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Lampros Fountoulis a Notis Marias.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Jonás Fernández.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.15 zápisu ze dne 16.4.2019.


19. Evropské orgány dohledu a finanční trhy ***I – Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika ***I – Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví); nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropském fondu dlouhodobých investic; nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas a Pervenche Berès uvedli zprávy.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) a Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Danuta Maria Hübner (zpravodajka výboru AFCO), Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, a Paul Tang.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas a Pervenche Berès.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.16 zápisu ze dne 16.4.2019, bod 8.17 zápisu ze dne 16.4.2019 a bod 8.18 zápisu ze dne 16.4.2019.


20. Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) ***I – Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber uvedl zprávy.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupila Mady Delvaux za skupinu S&D.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Markus Ferber.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.19 zápisu ze dne 16.4.2019.


21. Neúspěch v souvislosti s přijetím unijní daně z digitálních služeb (rozprava)

Prohlášení Komise: Neúspěch v souvislosti s přijetím unijní daně z digitálních služeb (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, Paul Tang za skupinu S&D, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, a Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.


22. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés, Michaela Šojdrová (předsedající připomněla požár katedrály Notre-Dame v Paříži).


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 637.987/OJMA).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:41.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí