Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 304kWORD 84k
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Ερμηνεία του Κανονισμού
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης ***I (συζήτηση)
 15.Κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)
 16.Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) ***I - Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) ***I (συζήτηση)
 17.Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός) ***I - Κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία) ***I - Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I -Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I (συζήτηση)
 18.Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα ***I (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές ***I - Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) ***I (συζήτηση)
 20.Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I - Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I (συζήτηση)
 21.Μη θέσπιση ενωσιακού φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.03.


3. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ για το 2012, Nasrin Sotoudeh, και τη βαριά καταδίκη της από την ιρανική δικαιοσύνη λόγω της δράσης της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος, εξ ονόματος του Σώματος, καταδικάζει απερίφραστα αυτήν τη δικαστική απόφαση και ζητεί την άμεση απελευθέρωση της Nasrin Sotoudeh.

Ο Πρόεδρος εκφράζει τα συλλυπητήρια του Σώματος προς τις οικογένειες των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν πρόσφατα το Ιράν και υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη χώρα.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επ' ευκαιρία του τέλους της κοινοβουλευτικής περιόδου και υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο, ενώ προβαίνει και σε απολογισμό της θητείας του.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 3ης Απριλίου 2019 και 4ης Απριλίου 2019 εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Tomáš Zdechovský.


5. Σύνθεση του Σώματος

Ο Ivari Padar εξελέγη βουλευτής στο εθνικό κοινοβούλιο της Εσθονίας, με ισχύ από τις 4 Απριλίου 2019.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, τα καθήκοντα αυτά είναι ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4, του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από τις 4 Απριλίου 2019.

°
° ° °

Οι αρμόδιες εσθονικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Hannes Hanso ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Ivari Padar με ισχύ από τις 4 Απριλίου 2019.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος της Ομάδας S&D, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή LIBE: Hannes Hanso

Αντιπροσωπεία στην επιτροπή κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας: Hannes Hanso


7. Ερμηνεία του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες ερμηνείες των άρθρων, εκ μέρους της επιτροπής AFCO:

Ερμηνεία του άρθρου 32 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση:

"Η πολιτική δήλωση ομάδας ορίζει τις αξίες τις οποίες αντιπροσωπεύει η ομάδα και τους κύριους πολιτικούς στόχους που τα μέλη της σκοπεύουν να εκπληρώσουν μαζί στο πλαίσιο της άσκησης της εντολής τους. Η δήλωση περιγράφει τον κοινό πολιτικό προσανατολισμό της ομάδας με ουσιαστικό, διακριτό και αυθεντικό τρόπο."

Ερμηνεία του άρθρου 149α παράγραφος 2:

"Η σύνταξη ή η τροποποίηση του τίτλου ψηφίσματος το οποίο έχει κατατεθεί για να περατώσει μια συζήτηση βάσει του άρθρου 123, 128 ή 135 δεν συνιστά αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, υπό την προϋπόθεση ότι ο τίτλος παραμένει εντός του πεδίου εφαρμογής του αντικειμένου που συζητείται."

Εάν καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο δεν αντιτεθούν στις ερμηνείες αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 4 του Κανονισμού, εντός 24 ωρών από την ανακοίνωσή τους, οι ερμηνείες αυτές θεωρούνται εγκριθείσες. Στην αντίθετη περίπτωση, θα τεθούν σε ψηφοφορία στο Σώμα.


8. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, κατόπιν της διαβούλευσής τους σύμφωνα με το άρθρο 234 του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιτροπή DEVE και η επιτροπή BUDG υπέβαλαν την κοινή τους θέση σχετικά με την παράταση λειτουργίας του καταπιστευματικού ταμείου της Ένωσης για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το οποίο συστάθηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2014 και θα λήξει στις 30 Ιουλίου 2019:

- Κοινή θέση της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών ως αρμόδιων επιτροπών των οποίων ζητήθηκε η γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 234 του δημοσιονομικού κανονισμού (2018/1046) σχετικά με την παράταση του Καταπιστευματικού Ταμείου της Ένωσης για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (καταπιστευματικό ταμείο «Bêkou»), το οποίο συστάθηκε με την απόφαση C (2014) 5019 της Επιτροπής της 11.7.2014 και πρόκειται να λήξει στις 30 Ιουλίου 2019 (Αυτό το έγγραφο δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.)

Εγκρίθηκε από τους συντονιστές των επιτροπών BUDG και DEVE την 1η και τη 2α Απριλίου αντίστοιχα.

Εάν καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο δεν αντιτεθούν εντός 24 ωρών από την ανακοίνωσή της, η εν λόγω κοινή θέση θα υποβληθεί επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


9. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος υπέγραψε την ακόλουθη πράξη που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού):

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε αλκοολούχα ποτά, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA («Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια») και με την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013 (πράξη για την κυβερνοασφάλεια) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) με σκοπό τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και με την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και (ΕΕ) αριθ. 510/2011 (αναδιατύπωση) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD)

- Κανονισμός του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την είσοδο και την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).


10. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Νοεμβρίου II 2018, του Δεκεμβρίου 2018 (2ο μέρος) και του Ιανουαρίου I και II 2019 διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


11. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλήφθηκαν στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   O-000003/2019 που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς το Συμβούλιο: Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο: νομοθετική πρόταση (B8-0019/2019)·

—   O-000004/2019 που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς την Επιτροπή: Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο: νομοθετική πρόταση (B8-0020/2019).


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS) (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Σύσταση όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης, εκ μέρους της Eurojust, της συμφωνίας συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Viorel Ştefan ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Ivana Maletić ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το «Eurodac», για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, αναφορικά με την πρόσβαση στο «Eurodac» για σκοπούς επιβολής του νόμου (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Απριλίου II 2019 (PE 637.987/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Τρίτη

Σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει να μεταφερθούν από την Τετάρτη στην Τρίτη το πρωί, ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σημείο 129 του ΤΣΗΔ).

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Thomas Waitz.

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας ECR για να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, πριν από τις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού, μία δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που έλαβε χώρα το διάστημα 1914-1923. Η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (79 υπέρ, 199 κατά, 18 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL για να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη, από κοινού με τη συζήτηση για την έκθεση Virginie Rozière σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (A8-0398/2018) (σημείο 55 του ΤΣΗΔ), δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις απειλές κατά των δικαιωμάτων και της ακεραιότητας των καταγγελτών: η περίπτωση του Julian Assange.

Παρεμβαίνουν οι Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία ζητεί η περίπτωση του Julian Assange να αποτελέσει το αντίκειμενο χωριστής συζήτησης αύριο, ημέρα Τρίτη, και Javier Nart, ο οποίος τοποθετείται κατά του αιτήματος της Ομάδας GUE/NGL.

Με ΟΚ (40 υπέρ, 260 κατά, 12 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας PPE για να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη η ψηφοφορία επί της έκθεσης Ingeborg Grässle σχετικά με τις έρευνες της OLAF και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (A8-0179/2019) (σημείο 16 του ΤΣΗΔ).

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Arndt Kohn, ο οποίος τοποθετείται κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (128 υπέρ, 178 κατά, 10 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL για να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, ως τρίτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης, μία δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την αναγνώριση από τις ΗΠΑ των Υψιπέδων του Γκολάν ως ισραηλινού εδάφους και την πιθανή προσάρτηση των οικισμών της Δυτικής Όχθης.

Παρεμβαίνει η Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (168 υπέρ, 135 κατά, 6 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL για να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη μία δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στο Σουδάν, χωρίς κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Victor Boştinaru, ο οποίος τοποθετείται κατά του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE για να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την πιθανή έκδοση του Julian Assange.

Με ΗΨ (140 υπέρ, 123 κατά, 40 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας S&D για να εγγραφεί ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη μια συζήτηση για την έκθεση Guillaume Balas σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (A8-0386/2018).

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Sven Schulze, κατά του αιτήματος, Guillaume Balas και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Με ΟΚ (151 υπέρ, 148 κατά, 5 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει, ως εκ τούτου, στις 8.30.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

τροπολογίες: Τρίτη 16 Απριλίου 2019, στις 10.00

αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία και ψηφοφορία κατά τμήματα: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, στις 16.00

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Αίτημα της Ομάδας EFDD για να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ενιαία ψηφιακή ταυτότητα: ένα θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε ευρωπαίο πολίτη. Η συζήτηση θα περατωθεί με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνει ο Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (20 υπέρ, 249 κατά, 18 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει η Anna Maria Corazza Bildt.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Virginie Rozière.


14. Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Η Virginie Rozière παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Viegas (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON) και Maite Pagazaurtundúa (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Luke Ming Flanagan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπήςCONT), Patrick Le Hyaric (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπήςEMPL), Younous Omarjee (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπήςENVI), Νικόλαος Χουντής (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπήςCULT), Ramón Jáuregui Atondo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπήςAFCO), Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein και David Casa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Virginie Rozière.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019.


15. Κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Κράτος δικαίου στη Ρουμανία (2019/2697(RSP))

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andi Cristea, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Cristian Dan Preda και Victor Boştinaru, και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru, για να διατυπώσει μια παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού (η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή, διότι η παρέμβασή του δεν αποτελεί παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού), και Siegfried Mureşan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) ***I - Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mady Delvaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Stefan Gehrold, Neena Gill και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019 και σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019.


17. Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός) ***I - Κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία) ***I - Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I -Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Peter Simon (A8-0242/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία τροποποιεί την οδηγία 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Peter Simon (A8-0243/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ, της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, της οδηγίας 2012/30/ΕΕ, της οδηγίας 2011/35/ΕΕ, της οδηγίας 2005/56/ΕΚ, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ και της οδηγίας 2007/36/ΕΚ [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Οι Peter Simon και Gunnar Hökmark παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, επίσης σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, Caroline Nagtegaal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Νότης Μαριάς, Matt Carthy, Ernest Urtasun, επίσης σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, Sirpa Pietikäinen, επίσης σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, Paul Tang, επίσης σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, Joachim Starbatty και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark και Peter Simon (όλοι σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019, σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019, σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019 και σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019.


18. Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS) [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Ο Jonás Fernández παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Stefan Gehrold, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, επίσης σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, επίσης σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, και Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Λάμπρος Φουντούλης και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Jonás Fernández.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019.


19. Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές ***I - Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοοικονομικά μέσα και χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Othmar Karas και Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Othmar Karas και Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Othmar Karas και Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Οι Othmar Karas και Pervenche Berès παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Paul Tang.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Othmar Karas και Pervenche Berès.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019, σημείο 8.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019 και σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019.


20. Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I - Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Ο Markus Ferber παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Mady Delvaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Markus Ferber.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019.


21. Μη θέσπιση ενωσιακού φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Μη θέσπιση ενωσιακού φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (2019/2695(RSP))

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paul Tang, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Κώστας Μαυρίδης, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés και Michaela Šojdrová (η Πρόεδρος αναφέρεται στην πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων).


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 637.987/OJMA).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.41.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Χουντής, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Μαυρίδης, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου