Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 264kWORD 76k
Esmaspäev, 15. aprill 2019 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Kodukorra tõlgendamine
 8.Presidentuuri teadaanne
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Tööplaan
 14.Liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse ***I (arutelu)
 15.Õigusriigi olukord Rumeenias (arutelu)
 16.Investeerimisfondide piiriülene turustamine (direktiiv) ***I - Investeerimisfondide piiriülene turustamine (määrus) ***I (arutelu)
 17.Kapitalinõuded (määrus) ***I - Kapitalinõuded (direktiiv) ***I - Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (määrus) ***I -Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (direktiiv) ***I (arutelu)
 18.Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid ***I (arutelu)
 19.Euroopa järelevalveasutused ja finantsturud ***I - Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I - Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II) ***I (arutelu)
 20.Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (direktiiv) ***I - Investeerimisühingute usaldatavusnõuded (määrus) ***I (arutelu)
 21.ELi digiteenuste maksu kehtestamata jätmine (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 4. aprillil 2019 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.03.


3. Presidentuuri avaldused

President tegi avalduse 2012. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Nasrin Sotoudehi kohta, kellele Iraani kohus mõistis inimõiguste kaitsmise eest karmi karistuse. President mõistis selle otsuse Euroopa Parlamendi nimel selgesõnaliselt hukka ja nõudis Nasrin Sotoudehi viivitamatut vabastamist.

President avaldas Euroopa Parlamendi nimel kaastunnet Iraani tabanud suurte üleujutuste ohvrite perekondadele ning väljendas Euroopa Liidu valmisolekut osaleda riigis valitseva humanitaarolukorra leevendamisel.

President võttis sõna ka parlamendikoosseisu ametiaja lõppemise teemal, tuletas meelde parlamendi tähtsust ja andis ülevaate oma ametiajast.


4. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 3. ja 4. aprilli 2019. aasta istungite protokollid.

°
° ° °

Sõna võttis Tomáš Zdechovský.


5. Parlamendi koosseis

Ivari Padar on valitud alates 4. aprillist 2019 Eesti Vabariigi parlamendi liikmeks.

Euroopa Parlament võttis teadmiseks, et see ametikoht on vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikele 2 Euroopa Parlamendi liikme ametiga ühitamatu, ning kuulutas tema ametikoha alates 4. aprillist 2019 vabaks, vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4.

°
° ° °

Eesti pädevad ametiasutused on teatanud Ivari Padari asemel Hannes Hanso valimisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 4. aprillist 2019.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlament kiitis heaks järgmised fraktsiooni S&D taotlused nimetamiste kohta:

LIBE-komisjon: Hannes Hanso

Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis: Hannes Hanso


7. Kodukorra tõlgendamine

Vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 3 andis president teada teatavate kodukorra artiklite kohta esitatud AFCO-komisjoni tõlgendustest.

Artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teist taanet tuleb tõlgendada järgmiselt:

„Fraktsiooni poliitilises deklaratsioonis esitatakse väärtused, mida fraktsioon kaitseb, ning peamised poliitilised eesmärgid, mida selle liikmed kavatsevad oma mandaadi teostamise raames üheskoos saavutada. Deklaratsioonis kirjeldatakse fraktsiooni ühist poliitilist suundumust sisulisel, eristuval ja tõetruul moel.“

Artikli 149a lõiget 2 tuleb tõlgendada järgmiselt:

„Artikli 123, 128 või 135 kohase arutelu lõpus esitatud resolutsiooni pealkirja koostamise või muutmise puhul ei ole tegemist päevakorra muutmisega juhul, kui pealkiri jääb arutelu teema käsitlusalasse.“

Kui ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid neid tõlgendusi 24 tunni jooksul pärast nende teatavakstegemist ei vaidlusta, loetakse need vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 4 vastuvõetuks. Kui need vaidlustatakse, pannakse need täiskogul hääletusele.


8. Presidentuuri teadaanne

President andis teada, et pärast finantsmääruse artikli 234 kohast konsulteerimist DEVE-komisjoni ja BUDG-komisjoniga, esitasid nimetatud komisjonid Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud ELi usaldusfondi pikendamise kohta ühise seisukoha. Usaldusfond loodi komisjoni 11. juuli 2014. aasta otsusega ning see pidi tegutsema kuni 30. juulini 2019.

Arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni (kes on pädevad komisjonid ja kellega konsulteeriti kooskõlas finantsmääruse (2018/1046) artikliga 234) ühine seisukoht Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud liidu usaldusfondi (Bêkou usaldusfond, mis loodi komisjoni 11. juuli 2014. aasta otsusega C(2014)5019 ja mille tegevusaeg lõpeb 30. juulil 2019) tegevusaja pikendamise kohta (Dokument ei ole veel kõigis keeltes kättesaadav)

BUDG-komisjoni ja DEVE-komisjoni koordinaatorid kiitsid seisukoha heaks vastavalt 1. ja 2. aprillil.

Kui ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid selle seisukoha kohta 24 tunni jooksul pärast selle teatavakstegemist vastuväiteid ei esita, edastatakse see ametlikult Euroopa Komisjonile.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President on kirjutanud vastavalt kodukorra artiklile 78 alla järgmisele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1806, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD)).

President andis teada, et kirjutab kolmapäeval, 17. aprillil 2019 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 2001/29/EÜ (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse protokolli nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ENISAt (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 (küberturvalisuse määrus) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, et pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist üleminekuperioodil (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK teabe vahetamise osas kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) osas ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

f- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid laevajäätmete üleandmiseks ja muudetakse direktiivi 2010/65/EL ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN), ning muudetakse määrust (EL) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite normid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 443/2009 ja (EL) nr 510/2011 (uuesti sõnastatud) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mis käsitleb kultuuriväärtuste sissetoomist ja importi (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete kohta (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mis käsitleb konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv millega kehtestatakse ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid ja muudetakse direktiivi 93/83/EMÜ (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mis käsitleb põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD));


10. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2018. aasta novembri II osaistungjärgul, 2018. aasta detsembri osaistungjärgul (2. osa) ning 2019. aasta jaanuari esimesel ja teisel osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.


11. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda on aruteluks lisatud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   O-000003/2019, mille esitas Danuta Maria Hübner AFCO-komisjoni nimel nõukogule: Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised parlamendi uurimisõiguse üle: seadusandlik ettepanek (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019, mille esitas Danuta Maria Hübner AFCO-komisjoni nimel komisjonile: Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised parlamendi uurimisõiguse üle: seadusandlik ettepanek (B8-0020/2019).


12. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Nõukogu määrus, mis käsitleb 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlevat määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite kohta (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Raport nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Taani Kuningriigi vahelise kriminaalõigusalase koostöö lepingu sõlmimine Eurojusti poolt (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Viorel Ştefan kontrollikoja liikmeks (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Ivana Maletić kontrollikoja liikmeks (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli sõlmimise kohta, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Tööplaan

Jagati välja 2019. aasta aprilli teise osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 637.987/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Teisipäev

President tegi fraktsioonide nõusolekul ettepaneku viia nõukogu ja komisjoni avaldused Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kohta (PDOJ punkt 129) kolmapäevalt üle teisipäeva hommiku esimeseks päevakorrapunktiks.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

°
° ° °

Sõna võttis Thomas Waitz.

Esmaspäev

Fraktsioon ECR on esitanud taotluse, et päevakorda (üheminutiliste sõnavõttude ette) lisataks komisjoni avaldus Pontose kreeklaste 1914.–1923. aasta genotsiidi genotsiidina tunnustamise kohta. Arutelu lõpus esitataks resolutsiooni ettepanekud.

Sõna võttis Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, kes taotlust põhjendas.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (79 poolt, 199 vastu, erapooletuid 18).

Fraktsioon GUE/NGL on esitanud taotluse, et Virginie Rozière'i raportit (A8-0398/2018, liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta) käsitlevale arutelule (PDOJ punkt 55) lisataks nõukogu ja komisjoni avaldused rikkumisest teatajate õigusi ja puutumatust ähvardavate ohtude ning Julian Assange'i juhtumi kohta.

Sõna võtsid Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes soovis, et Julian Assange'i juhtumi kohta korraldataks järgmisel päeval, st teisipäeval eraldi arutelu, ning Javier Nart, kes oli fraktsiooni GUE/NGL ettepaneku vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (40 poolt, 260 vastu, erapooletuid 12).

Teisipäev

Fraktsioon PPE on esitanud taotluse jätta päevakorrast välja hääletus (PDOJ punkt 16) OLAFi juurdlusi ja Euroopa Prokuratuuriga tehtavat koostööd käsitleva Ingeborg Grässle raporti üle (A8-0179/2019).

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, kes taotlust põhjendas, ja Arndt Kohn, kes oli ettepaneku vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (128 poolt, 178 vastu, erapooletuid 10).

Fraktsioon GUE/NGL on esitanud taotluse lisada päevakorda pärastlõuna kolmandaks päevakorrapunktiks komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus USA seisukohavõtu kohta, mille kohaselt on Golani kõrgendikud Iisraeli territoorium, ning Iisraeli asunduste võimaliku annekteerimise kohta.

Sõna võttis Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas.

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (168 poolt, 135 vastu, erapooletuid 6).

Fraktsioon GUE/NGL on esitanud taotluse lisada päevakorda komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Sudaanis (ilma arutelu lõpus esitatavate resolutsiooni ettepanekuteta).

Sõna võtsid João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas, ja Victor Boştinaru, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Fraktsioon Verts/ALE on esitanud taotluse lisada päevakorda nõukogu ja komisjoni avaldused Julian Assange'i võimaliku väljaandmise kohta.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (140 poolt, 123 vastu, erapooletuid 40).

Kolmapäev

Fraktsioon S&D on esitanud taotluse lisada päevakorda esimeseks punktiks arutelu sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitleva Guillaume Balas' raporti (A8-0386/2018) üle.

Sõna võtsid Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes taotlust põhjendas, Sven Schulze, kes oli ettepaneku vastu, ning Guillaume Balas ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (151 poolt, 148 vastu, erapooletuid 5).

Seega algab istung kell 8.30.

Kinnitati järgmised dokumentide esitamise tähtajad:

muudatusettepanekud: teisipäev, 16. aprill 2019 kell 10.00;

taotlused eraldi ja osade kaupa hääletuseks: kolmapäev, 17. aprill 2019 kell 16.00.

Hääletus toimub neljapäeval.

Fraktsioon EFDD on teinud ettepaneku lisada päevakorda nõukogu ja komisjoni avaldused universaalse digitaalse identiteedi kui Euroopa kodanike põhiõiguse kohta. Arutelu lõpuks esitataks resolutsiooni ettepanekud, mis pandaks hääletusele neljapäeval.

Sõna võttis Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, kes taotlust põhjendas.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (20 poolt, 249 vastu, erapooletuid 18).

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Sõna võttis Anna Maria Corazza Bildt.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võttis Virginie Rozière.


14. Liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière tutvustas raportit.

Sõna võtsid Miguel Viegas (ECON-komisjoni arvamuse koostaja) ja Maite Pagazaurtundúa (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Luke Ming Flanagan (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Patrick Le Hyaric (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Younous Omarjee (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Nikolaos Chountis (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Ramón Jáuregui Atondo (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Jean-Marie Cavada fraktsiooni ALDE nimel, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein ja David Casa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Virginie Rozière.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2019 protokollipunkt 8.8.


15. Õigusriigi olukord Rumeenias (arutelu)

Komisjoni avaldus: Õigusriigi olukord Rumeenias (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andi Cristea, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Cristian Dan Preda ja Victor Boştinaru, ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru, kes soovis teha kodukorda puudutavat märkust (juhataja ei lubanud tal jätkata, kuna tegemist ei olnud kodukorda puudutava märkusega), ja Siegfried Mureşan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


16. Investeerimisfondide piiriülene turustamine (direktiiv) ***I - Investeerimisfondide piiriülene turustamine (määrus) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamisega [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Alain Lamassoure fraktsiooni PPE nimel, Mady Delvaux fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Stefan Gehrold, Neena Gill ja Sirpa Pietikäinen.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2019 protokollipunkt 8.9 ja 16.4.2019 protokollipunkt 8.10.


17. Kapitalinõuded (määrus) ***I - Kapitalinõuded (direktiiv) ***I - Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (määrus) ***I -Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (direktiiv) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandluse ja avalikustamise nõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Simon (A8-0242/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmetega [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Simon (A8-0243/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014 seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiive 98/26/EÜ, 2002/47/EÜ, 2012/30/EL, 2011/35/EL, 2005/56/EÜ, 2004/25/EÜ ja 2007/36/EÜ [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon ja Gunnar Hökmark tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel (samuti Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal), Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel (Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal), Caroline Nagtegaal fraktsiooni ALDE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun (ka Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal), Sirpa Pietikäinen (ka Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal), Paul Tang (ka Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal), Joachim Starbatty ja Miguel Viegas.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Nicola Caputo.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark ja Peter Simon (kõik Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2019 protokollipunkt 8.1116.4.2019 protokollipunkt 8.1216.4.2019 protokollipunkt 8.13 ja 16.4.2019 protokollipunkt 8.14.


18. Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite kohta [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Stefan Gehrold fraktsiooni PPE nimel, Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel (ka Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal), Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel (ka Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal) ja Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lampros Fountoulis ja Notis Marias.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Jonás Fernández.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2019 protokollipunkt 8.15.


19. Euroopa järelevalveasutused ja finantsturud ***I - Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I - Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti, ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas ja Pervenche Berès tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) ja Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Sirpa Pietikäinen fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Paul Tang.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Othmar Karas ja Pervenche Berès.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2019 protokollipunkt 8.1616.4.2019 protokollipunkt 8.17 ja 16.4.2019 protokollipunkt 8.18.


20. Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (direktiiv) ***I - Investeerimisühingute usaldatavusnõuded (määrus) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL ja 2014/65/EL [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber tutvustas raporteid.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võttis Mady Delvaux fraktsiooni S&D nimel.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Markus Ferber.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2019 protokollipunkt 8.19.


21. ELi digiteenuste maksu kehtestamata jätmine (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi digiteenuste maksu kehtestamata jätmine (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Paul Tang fraktsiooni S&D nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.


22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés ja Michaela Šojdrová (istungi juhataja võttis sõna Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal).


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 637.987/OJMA).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.41.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika