Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 267kWORD 76k
Maanantai 15. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Työjärjestyksen tulkinta
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu ***I (keskustelu)
 15.Oikeusvaltioperiaate Romaniassa (keskustelu)
 16.Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (direktiivi) ***I - Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (asetus) ***I (keskustelu)
 17.Vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I - Vakavaraisuusvaatimukset (direktiivi) ***I - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus) ***I - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi) ***I (keskustelu)
 18.Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit ***I (keskustelu)
 19.Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat ***I - Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen ***I - Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II) ***I (keskustelu)
 20.Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi) ***I - Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I (keskustelu)
 21.Digitaalisten palvelujen EU-veron hylkääminen (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 4. huhtikuuta 2019 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.03.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman vuoden 2012 Saharov-palkinnon saajan Nasrin Sotoudehin tapauksesta. Iranilainen tuomioistuin langetti Sotoudehille äskettäin ankaran rangaistuksen tämän toiminnasta ihmisoikeuksien puolesta. Puhemies tuomitsi parlamentin puolesta täysin tämän päätöksen ja vaati Sotoudehin välitöntä vapauttamista.

Puhemies esitti parlamentin surunvalittelut Irania äskettäin koetelleiden dramaattisten tulvien uhrien perheille ja toi esille Euroopan unionin halun helpottaa maan humanitaarista tilannetta.

Puhemies antoi julkilausuman vaalikauden päättymisen johdosta. Hän muistutti siinä parlamentin keskeisestä asemasta ja esitti yhteenvedon kaudestaan puhemiehenä.


4. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

3. huhtikuuta 2019 ja 4. huhtikuuta 2019 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.

°
° ° °

Tomáš Zdechovský käytti puheenvuoron.


5. Parlamentin kokoonpano

Ivari Padar on valittu Viron kansalliseen parlamenttiin 4. huhtikuuta 2019 alkaen.

Parlamentti pani merkille, että tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa ja totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 4. huhtikuuta 2019 alkaen.

°
° ° °

Toimivaltaiset Viron viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Hannes Hanso on nimitetty parlamentin jäseneksi Ivari Padarin tilalle 4. huhtikuuta 2019 alkaen.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti S&D-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

LIBE-valiokunta: Hannes Hanso

valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Hannes Hanso.


7. Työjärjestyksen tulkinta

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti seuraavista tulkinnoista, jotka perussopimusasioiden valiokunta on antanut kyseisten määräysten soveltamisesta:

32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta:

"Ryhmän poliittisessa julistuksessa esitetään arvot, joita ryhmä puolustaa, ja pääasialliset poliittiset päämäärät, joita sen jäsenten yhteisenä tarkoituksena on edustajantoimea hoitaessaan edistää. Julistuksessa kuvataan ryhmän yhteinen poliittinen suuntautuminen konkreettisella, selkeällä ja todenmukaisella tavalla."

149 a artiklan 2 kohdan tulkinta:

"Keskustelun päätteeksi 123, 128 tai 135 artiklan mukaisesti esitetyn päätöslauselmaesityksen otsikon laatimista tai tarkistamista ei katsota esityslistan muuttamiseksi edellyttäen, että otsikko kuuluu edelleen keskustelun kohteen alaan."

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä esitä tästä tulkinnasta vastalausetta työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti 24 tunnin kuluessa tulkinnoista annetusta ilmoituksesta, ne katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa niistä toimitetaan äänestys parlamentissa.


8. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että varainhoitoasetuksen 234 artiklan mukaisen kuulemisen jälkeen DEVE-valiokunta ja BUDG-valiokunta ovat esittäneet yhteisen kannan Keski-Afrikan tasavaltaa varten perustetun unionin Bêkou-erityisrahaston voimassaolon jatkamisesta. Erityisrahasto on perustettu 11. heinäkuuta 2014 tehdyllä komission päätöksellä ja sen voimassaolo päättyy 30. heinäkuuta 2019:

- Varainhoitoasetuksen (2018/1046) 234 artiklan mukaisesti asiasta vastaavina valiokuntina kuultavien kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan yhteinen kanta 11. heinäkuuta 2014 annetulla komission päätöksellä C (2014) 5019 Keski-Afrikan tasavaltaa varten perustetun unionin erityisrahaston (Bêkou-erityisrahasto), jonka voimassaolon on määrä päättyä 30. heinäkuuta 2019, voimassaolon jatkamiseen

BUDG- ja DEVE-valiokuntien koordinaattorit hyväksyivät kannan 1. ja 2. huhtikuuta 2019.

Jos poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei esitä vastalausetta 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, tämä yhteinen kanta toimitetaan virallisesti Euroopan komissiolle.


9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies on allekirjoittanut seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen (työjärjestyksen 78 artikla):

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 17. huhtikuuta 2019 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä, tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, maatalousperäisen etyylialkoholin ja maatalousperäisten tisleiden käytöstä alkoholijuomissa ja asetuksen (EY) N:o 110/2008 kumoamisesta (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto ENISAsta ja tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista sekä asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamisesta (kyberturvallisuusasetus) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista, direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta ja direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille ja asetusten (EY) N:o 443/2009 ja (EU) N:o 510/2011 kumoamisesta (uudelleenlaadittu teksti) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kilpailun turvaamisesta lentoliikenteessä ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).


10. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin marraskuun II 2018, joulukuun 2018 (2. osa) ja tammikuun I ja II 2019 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


11. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 128 artikla):

—   O-000003/2019 Danuta Maria Hübner AFCO-valiokunnan puolesta neuvostolle: Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeutta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta (B8-0019/2019)

—   O-000004/2019 Danuta Maria Hübner AFCO-valiokunnan puolesta komissiolle: Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeutta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta (B8-0020/2019).


12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Neuvoston asetus unionin yleisen talousarvion toteuttamista ja rahoitusta vuonna 2019 koskevista toimenpiteistä Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyen (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Eurojustin ja Tanskan kuningaskunnan välisen rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Viorel Ştefan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Ivana Maletić tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi tehtyyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Käsittelyjärjestys

Huhtikuun II 2019 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 637.987/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Tiistai

Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista siirretään keskiviikon esityslistalta tiistaiaamun ensimmäiseksi kohdaksi (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 129).

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

°
° ° °

Thomas Waitz käytti puheenvuoron.

Maanantai

ECR-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan ennen minuutin puheenvuoroja komission julkilausuma vuosina 1914-1923 tapahtuneen kreikkalaisten kansanmurhan tunnustamisesta. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä.

Puheenvuoro: ECR-ryhmän puolesta Notis Marias, joka perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (79 puolesta, 199 vastaan, 18 tyhjää).

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevasta Virginie Rozièren mietinnöstä (A8-0398/2018) käytävän keskustelun (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 55) yhteyteen neuvoston ja komission julkilausumat väärinkäytösten paljastajien oikeuksiin ja koskemattomuuteen kohdistuvista uhkista ja Julian Assangen tapauksesta.

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Estefanía Torres Martínez, joka perusteli pyynnön, Verts/ALE-ryhmän puolesta Eva Joly, joka pyysi, että Julian Assangen tapauksesta käytäisiin pikemminkin erillinen keskustelu huomenna tiistaina, ja Javier Nart, joka vastusti GUE/NGL-ryhmän pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (40 puolesta, 260 vastaan, 12 tyhjää).

Tiistai

PPE-ryhmä pyysi, että esityslistalta poistetaan äänestys Ingeborg Grässlen mietinnöstä OLAFin tutkimuksista ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävästä yhteistyöstä (A8-0179/2019) (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 16).

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Ingeborg Gräßle, joka perusteli pyynnön, ja Arndt Kohn, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (128 puolesta, 178 vastaan, 10 tyhjää).

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan iltapäivän kolmanneksi kohdaksi komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Yhdysvaltojen päätöksestä tunnustaa Golanin kukkulat osaksi Israelia ja Länsirannan siirtokuntien mahdollisesta liittämisestä Israeliin.

Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (168 puolesta, 135 vastaan, 6 tyhjää).

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Sudanin tilanteesta, ilman että asiasta jätetään päätöslauselmaesityksiä.

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta João Pimenta Lopes, joka perusteli pyynnön, ja Victor Boştinaru, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Verts/ALE-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle neuvoston ja komission julkilausumat Julian Assangen mahdollisesta karkotuksesta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (140 puolesta, 123 vastaan, 40 tyhjää).

Keskiviikko

S&D-ryhmä pyysi, että esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi otetaan keskustelu Guillaume Balasin mietinnöstä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (A8-0386/2018).

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Maria João Rodrigues, joka perusteli pyynnön, Sven Schulze, joka vastusti pyyntöä, Guillaume Balas ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (151 puolesta, 148 vastaan, 5 tyhjää).

Istunto alkaa näin ollen klo 8.30.

Määräajat on vahvistettu seuraavasti:

tarkistukset: tiistai 16. huhtikuuta 2019 klo 10.00

erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 klo 16.00.

Äänestys toimitetaan torstaina.

EFDD-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan neuvoston ja komission julkilausumat yleisestä sähköisestä henkilöllisyydestä kaikkien unionin kansalaisten perusoikeutena. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin torstaina.

Fabio Massimo Castaldo käytti puheenvuoron EFDD-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (20 puolesta, 249 vastaan, 18 tyhjää).

Torstai

Muutoksia ei ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Anna Maria Corazza Bildt käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Virginie Rozière käytti puheenvuoron.


14. Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Miguel Viegas (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Maite Pagazaurtundúa (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Luke Ming Flanagan (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Patrick Le Hyaric (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Younous Omarjee (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nikolaos Chountis (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ramón Jáuregui Atondo (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Jean-Marie Cavada ALDE-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein ja David Casa.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Virginie Rozière.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.8.


15. Oikeusvaltioperiaate Romaniassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Oikeusvaltioperiaate Romaniassa (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andi Cristea, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Cristian Dan Preda ja Victor Boştinaru, ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru käyttääkseen työjärjestyspuheenvuoron (puhemies keskeytti hänet, koska kyseessä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro), ja Siegfried Mureşan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes ja Juan Fernando López Aguilar.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (direktiivi) ***I - Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (asetus) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävän markkinoinnin osalta [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Alain Lamassoure PPE-ryhmän puolesta, Mady Delvaux S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Stefan Gehrold, Neena Gill ja Sirpa Pietikäinen.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.9 ja istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.10.


17. Vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I - Vakavaraisuusvaatimukset (direktiivi) ***I - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus) ***I - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Simon (A8-0242/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta säännösten soveltamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Simon (A8-0243/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2012/30/EU, direktiivin 2011/35/EU, direktiivin 2005/56/EY, direktiivin 2004/25/EY ja direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon ja Gunnar Hökmark esittelivät mietinnöt.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta myös Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta, Caroline Nagtegaal ALDE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun myös Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta, Sirpa Pietikäinen myös Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta, Paul Tang myös Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta, Joachim Starbatty ja Miguel Viegas.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark ja Peter Simon (jokainen myös Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.11, istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.12, istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.13 ja istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.14.


18. Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Stefan Gehrold PPE-ryhmän puolesta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta myös Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta myös Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta ja Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lampros Fountoulis ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Jonás Fernández.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.15.


19. Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat ***I - Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen ***I - Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II) ***I (keskustelu)

Mietintö Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas ja Pervenche Berès esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen).

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Paul Tang.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas ja Pervenche Berès.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.16, istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.17 ja istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.18.


20. Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi) ***I - Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber esitteli mietinnöt.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Mady Delvaux S&D-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Markus Ferber.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.19.


21. Digitaalisten palvelujen EU-veron hylkääminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Digitaalisten palvelujen EU-veron hylkääminen (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Paul Tang S&D-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Dobromir Sośnierz.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés, Michaela Šojdrová (puhemies mainitsi Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta).


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 637.987/OJMA).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.41.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö