Index 
Jegyzőkönyv
PDF 274kWORD 76k
2019. április 15., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Az eljárási szabályzat értelmezése
 8.Az elnök közleménye
 9.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 10.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 11.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 12.Dokumentumok benyújtása
 13.Ügyrend
 14.Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme ***I (vita)
 15.A jogállamiság Romániában (vita)
 16.Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (irányelv) ***I – Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (rendelet) ***I (vita)
 17.Tőkekövetelmények (rendelet) ***I – Tőkekövetelmények (irányelv) ***I – A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (rendelet) ***I – A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (irányelv) ***I (vita)
 18.Államkötvény-fedezetű értékpapírok ***I (vita)
 19.Az európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi piacok ***I – A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása ***I – A pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (Szolvencia II. irányelv) ***I (vita)
 20.A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete (irányelv) ***I – A befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (rendelet) ***I (vita)
 21.Az uniós digitális szolgáltatási adó elfogadásának elmulasztása (vita)
 22.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2019. április 4-én, csütörtökön megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.03-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz a 2012. évi Szaharov-díj kitüntetettjének, Naszrín Szotúdehnek az ügyével kapcsolatban, akire az emberi jogok iránti elkötelezettsége miatt az iráni igazságszolgáltatás a napokban súlyos ítéletet szabott ki. Az elnök a Parlament nevében fenntartások nélkül elutasítja ezt az ítéletet, és követeli Naszrín Szotúdeh azonnali szabadon bocsátását.

Az elnök a Parlament nevében részvétét nyilvánítja a közelmúltbeli rendkívüli iráni áradások áldozatai családjának, és hangsúlyozza, hogy az Európai Unió szeretne segíteni az országban uralkodó humanitárius helyzet javításában.

Az elnök nyilatkozatot tesz a jogalkotási ciklus lezárultának alkalmából, amelyben hangsúlyozza a Parlament központi szerepét, és mérleget von saját mandátumáról.


4. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2019. április 3-i és a 2019. április 4-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal: Tomáš Zdechovský.


5. A Parlament tagjai

Ivari Padart 2019. április 4-i hatállyal az észt nemzeti parlament képviselőjévé választották.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével, és az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a képviselői hely 2019. április 4-i hatállyal megüresedik.

°
° ° °

Az illetékes észt hatóságok bejelentették Hannes Hanso kinevezését Ivari Padar helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2019. április 4.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D képviselőcsoport kérésére a Parlament megerősíti az alábbi kinevezéseket:

LIBE bizottság: Hannes Hanso

Az EU-Ukrajna parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Hannes Hanso


7. Az eljárási szabályzat értelmezése

Az elnök az eljárási szabályzat 226. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az Alkotmányügyi Bizottság a következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezéseket:

A 32. cikk (5) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének értelmezése:

„A képviselőcsoport politikai nyilatkozata meghatározza a képviselőcsoport által képviselt értékeket és azokat a politikai célokat, amelyeket a csoport tagjai mandátumuk gyakorlása keretében követni kívánnak. A nyilatkozat a képviselőcsoport közös politikai irányultságát érdemben, egyértelműen és hiteles módon ismerteti.”

A 149a. cikk (2) bekezdésének értelmezése:

„A vita lezárása érdekében a 123., a 128. vagy a 135. cikk alapján előterjesztett állásfoglalás címének megszövegezése vagy módosítása alapján nem minősül a napirend módosításának, feltéve hogy a cím továbbra is a megvitatott tárgykör leírására szorítkozik.”

Amennyiben az eljárási szabályzat 226. cikkének (4) bekezdésének megfelelően az értelmezéseket a bejelentésüket követő 24 órán belül nem vitatja valamelyik képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöböt elérő számú képviselő, azok elfogadottnak tekintendők. Ellenkező esetben szavazásra bocsátandók a plenáris ülésen.


8. Az elnök közleménye

Az elnök bejelenti, hogy a költségvetési rendelet 234. cikkének megfelelő konzultációt követően a DEVE és a BUDG bizottság benyújtották közös álláspontjukat a Közép-afrikai Köztársaság számára a 2014. július 11-i bizottsági rendelettel létrehozott és 2019. július 30-án lejáró uniós vagyonkezelői alap meghosszabbításáról.

– A Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság mint illetékes bizottságok a költségvetési rendelet (2018/1046) 234. cikkel összhangban egyeztetett közös álláspontja a 2014. július 11-én létrehozott és 2019. július 30-án lejáró, Közép-afrikai Köztársaságra vonatkozó uniós vagyonkezelői alap (Bêkou vagyonkezelői alap) meghosszabbításáról – Elfogadták a BUDG és a DEVE bizottság koordinátorai 2019. április 1-jén, illetve 2-án.

Amennyiben a bejelentését követő 24 órás időszakon belül sem képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kifogást ellene, úgy az álláspont hivatalosan továbbításra kerül az Európai Bizottság részére.


9. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktust írta alá (az eljárási szabályzat 78. cikke):

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EU) 2018/1806 rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Az elnök közli, hogy 2019. április 17-én a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusokat írja alá:

- Az európai parlament és a tanács irányelve a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői befogadólétesítményekről, a 2010/65/EU irányelv módosításáról, valamint a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai polgári kezdeményezésről (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisítása elleni küzdelemről, valamint a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások meghatározásáról, valamint a 443/2009/EK és az 510/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (átdolgozás) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kulturális javak bejuttatásáról és behozataláról (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített források tekintetében történő módosításáról (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról valamint a 93/83/EGK tanácsi irányelv módosításáról (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).


10. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2018. novemberi II., a 2018. decemberi (második rész) és a 2019. januári I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak a Parlament internetes oldalán.


11. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi vitával követett szóbeli választ igénylő kérdéseket vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   O-000003/2019 felteszi: Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság nevében, a Tanácshoz: Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal a Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019 felteszi: Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal a Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat (B8-0020/2019).


12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

utalva

illetékes:

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Jelentés az államkötvény-fedezetű értékpapírokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Ajánlás az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Ajánlás az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújítására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Jelentés az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Jelentés az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Jelentés az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Jelentés Viorel Ştefan a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Jelentés Ivana Maletić a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Ajánlás a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Ajánlás az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendelet tervezetéről (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG bizottság - Előadó: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Ügyrend

Kiosztották a 2019. áprilisi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét, melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Kedd

A képviselőcsoportokkal egyetértésben az elnök azt javasolja, hogy szerdáról hozzák előre kedd reggelre első napirendi pontként a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépéséről (a végleges napirendtervezet 129. pontja).

A Parlament egyetért.

°
° ° °

Felszólal: Thomas Waitz.

Hétfő

Az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az egyperces felszólalások elé illesszék be a napirendbe a Bizottság nyilatkozatát az 1914 és 1923 közötti pontoszi görög népirtás elismeréséről. A vitát állásfoglalási javaslatok benyújtásával zárnák.

Felszólal: Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (79 mellette, 199 ellene, 18 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló Virginie Rozière-jelentés vitájával (A8-0398/2018) (a végleges napirendtervezet 55. pontja) együtt vegyék fel a napirendbe a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait a visszaéléseket bejelentő személyek jogait és épségét fenyegető veszélyekről: Julian Assange ügyéről.

Felszólal Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki azt javasolja, hogy Julian Assange ügyét inkább holnap, kedden, külön vita keretében tárgyalják, és Javier Nart, aki ellenzi a GUE/NGL képviselőcsoport kérését.

Név szerinti szavazással (40 mellette, 260 ellene, 12 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Kedd

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az OLAF által lefolytatott vizsgálatokról és az Európai Ügyészséggel való együttműködésről szóló Ingeborg Grässle-jelentést vegyék le a napirendről (A8-0179/2019) (a végleges napirendtervezet 16. pontja).

Felszólal Ingeborg Gräßle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, és Arndt Kohn, aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (128 mellette, 178 ellene, 10 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a délutáni napirend harmadik pontjaként illesszék be az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke nyilatkozatát a Golán-fennsík izraeli területként való USA általi elismeréséről és az izraeli telepek lehetséges annektálásáról.

Felszólal: Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (168 mellette, 135 ellene, 6 tartózkodás), a Parlament jóváhagyja a kérést.

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendbe – állásfoglalási indítványok benyújtása nélkül – vegyék fel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke nyilatkozatát a szudáni helyzetről.

Felszólal João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, és Victor Boştinaru, aki ellenzi.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendre vegyék fel a Tanács és a Biztottság nyilatkozatát Julian Assange lehetséges kiadatásáról.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (140 mellette, 123 ellene, 40 tartózkodás).

Szerda

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendbe első pontként vegyék fel a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló Guillaume Balas-jelentésről (A8-0386/2018) tartandó vitát.

Felszólal Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Sven Schulze, aki ellenzi, Guillaume Balas és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Név szerinti szavazással (151 mellette, 148 ellene, 5 tartózkodás), a Parlament jóváhagyja a kérést.

Az ülés ezért 8:30-kor kezdődik majd.

A következő benyújtási határidőket határozzák meg:

módosítások: 2019. április 16., kedd, 10:00

külön és részenkénti szavazásra irányuló kérelmek: 2019. április 17., szerda, 16:00

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

Az EFDD képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendbe vegyék fel a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát az egyetemes digitális azonosítóról: a minden európai polgárt megillető alapvető jogról. A vitát állásfoglalások benyújtásával zárnák, amelyeket csütörtökön bocsátanának szavazásra.

Felszólal: Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (20 mellette, 249 ellene, 18 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt.

ELNÖKÖL:
JÁRÓKA Lívia alelnök

Felszólal: Virginie Rozière.


14. Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme ***I (vita)

Jelentés az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière előterjeszti a jelentést.

Felszólal Miguel Viegas (az ECON bizottság véleményének előadója) és Maite Pagazaurtundúa Ruiz (a LIBE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Luke Ming Flanagan (a(z) CONT bizottság véleményének előadója), Patrick Le Hyaric (a(z) EMPL bizottság véleményének előadója), Younous Omarjee (a(z) ENVI bizottság véleményének előadója), Nikolaos Chountis (a(z) CULT bizottság véleményének előadója), Ramón Jáuregui Atondo (a(z) AFCO bizottság véleményének előadója), Axel Voss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean-Marie Cavada, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein és David Casa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Georgios Epitideios.

Felszólal Věra Jourová és Virginie Rozière.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


15. A jogállamiság Romániában (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A jogállamiság Romániában (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Ingeborg Gräßle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andi Cristea, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Cristian Dan Preda és Victor Boştinaru, és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru, ügyrendi javaslattal (az elnök megvonja tőle a szót, mert hozzászólása nem ügyrendi javaslat), és Siegfried Mureşan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Járóka Lívia, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Morvai Krisztina, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


16. Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (irányelv) ***I – Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (rendelet) ***I (vita)

Jelentés a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Jelentés a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Alain Lamassoure, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mady Delvaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Stefan Gehrold, Neena Gill és Sirpa Pietikäinen.

Felszólal Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.9. pont és 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


17. Tőkekövetelmények (rendelet) ***I – Tőkekövetelmények (irányelv) ***I – A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (rendelet) ***I – A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (irányelv) ***I (vita)

Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Simon (A8-0242/2018)

Jelentés a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkemegőrzési intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Simon (A8-0243/2018)

Jelentés a 806/2014/EU rendeletnek a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Jelentés a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv módosításáról, valamint a 98/26/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2012/30/EU irányelv, a 2011/35/EU irányelv, a 2005/56/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv és a 2007/36/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon és Gunnar Hökmark előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a párizsi Notre-Dame katedrálisban pusztító tűzvészről is, Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a párizsi Notre-Dame katedrálisban pusztító tűzvészről, Caroline Nagtegaal, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, szintén a párizsi Notre-Dame katedrálisban pusztító tűzvészről, Sirpa Pietikäinen, szintén a párizsi Notre-Dame katedrálisban pusztító tűzvészről, Paul Tang, a párizsi Notre-Dame katedrálisban pusztító tűzvészről is, Joachim Starbatty és Miguel Viegas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo.

Felszólal Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark és Peter Simon (szintén mind a párizsi Notre-Dame katedrálisban pusztító tűzvészről).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.11. pont , 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.12. pont , 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.13. pont és 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.14. pont .


18. Államkötvény-fedezetű értékpapírok ***I (vita)

Jelentés az államkötvény-fedezetű értékpapírokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Stefan Gehrold, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, szintén a párizsi Notre-Dame katedrálisban pusztító tűzvészről, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, szintén a párizsi Notre-Dame katedrálisban pusztító tűzvészről, és Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis és Notis Marias.

Felszólal Valdis Dombrovskis és Jonás Fernández.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.15. pont .


19. Az európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi piacok ***I – A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása ***I – A pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (Szolvencia II. irányelv) ***I (vita)

Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet, az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet, az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló (EU) 2015/760 rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet, az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló (EU) 2017/1129 rendelet, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0536 - C8-0319/2017- 2017/0230(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Othmar Karas és Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Jelentés a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0538 - C8-0317/2017- 2017/0232(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Othmar Karas és Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0537 - C8-0318/2017- 2017/0231(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Othmar Karas és Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas és Pervenche Berès előterjeszti a jelentést.

Felszólal Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Danuta Maria Hübner (az AFCO bizottság véleményének előadója), Sirpa Pietikäinen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Paul Tang.

Felszólal Valdis Dombrovskis, Othmar Karas és Pervenche Berès.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.16. pont , 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.17. pont és 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.18. pont .


20. A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete (irányelv) ***I – A befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (rendelet) ***I (vita)

Jelentés a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Jelentés a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 575/2013/EU rendelet, a 600/2014/EU rendelet és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Mady Delvaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal Valdis Dombrovskis és Markus Ferber.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.16-i jegyzőkönyv, 8.19. pont .


21. Az uniós digitális szolgáltatási adó elfogadásának elmulasztása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az uniós digitális szolgáltatási adó elfogadásának elmulasztása (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paul Tang, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Dobromir Sośnierz, független.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.


22. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Bocskor Andrea, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Csáky Pál, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Tőkés László és Michaela Šojdrová (az elnök kitér a párizsi Notre-Dame katedrálisban pusztító tűzvészre).


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 637.987/OJMA).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.41-kor berekesztik.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Utolsó frissítés: 2019. július 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat