Indekss 
Protokols
PDF 266kWORD 76k
Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Reglamenta interpretācija
 8.Sēdes vadītāja paziņojums
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Darba kārtība
 14.To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem ***I (debates)
 15.Tiesiskums Rumānijā (debates)
 16.Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva) ***I - Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (regula) ***I (debates)
 17.Regula par kapitāla prasībām ***I - Direktīva par kapitāla prasībām ***I - Zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula) ***I - Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva) ***I (debates)
 18.Ar valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri ***I (debates)
 19.Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi ***I - Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I - Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) ***I (debates)
 20.Direktīva par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību ***I - Regula par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām ***I (debates)
 21.Neizdošanās pieņemt ES digitālo pakalpojumu nodokli (debates)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2019. gada 4. aprīlī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.03.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu saistībā ar 2012. gada Saharova balvas laureātes Nasrin Sotoudeh lietu, kuru Irānas tiesu iestādes nesen smagi sodīja par viņas iesaistīšanos cilvēktiesību aizstāvēšanā. Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā bez iebildēm nosodīja šo spriedumu un pieprasīja nekavējoties atbrīvot Nasrin Sotoudeh.

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību neseno dramatisko plūdu piemeklētajām ģimenēm Irānā un uzsvēra Eiropas Savienības vēlmi atvieglot humanitāro situāciju šajā valstī.

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu saistībā ar šī sasaukuma beigām, kurā viņš atgādināja Parlamenta centrālo lomu un sniedza pārskatu par savu pilnvaru laikā paveikto.


4. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2019. gada 3. aprīļa un 2019. gada 4. aprīļa sēžu protokoli tika apstiprināti.

°
° ° °

Uzstājās Tomáš Zdechovský.


5. Parlamenta sastāvs

Ivari Padar ir ievēlēts par Igaunijas parlamenta deputātu, sākot no 2019. gada 4. aprīļa.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 2. punktu šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu konstatēja, ka, sākot ar 2019. gada 4. aprīli, ir atbrīvojusies minētā deputāta vieta.

°
° ° °

Igaunijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Hannes Hanso ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Ivari Padar vietā, sākot ar 2019. gada 4. aprīli.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc S&D grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā.

LIBE komiteja: Hannes Hanso

Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās sadarbības komitejā: Hannes Hanso


7. Reglamenta interpretācija

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu informēja Parlamentu par turpmāk minēto pantu interpretāciju, ko sniegusi AFCO komiteja.

32. panta 5. punkta pirmās daļas otrā ievilkuma interpretācija:

Grupas politiskajā deklarācijā izklāsta vērtības, par kurām grupa iestājas, un galvenos politiskos mērķus, kurus tās locekļi plāno kopīgi sasniegt, īstenojot savas pilnvaras. Deklarācijā apraksta grupas kopīgo politisko orientāciju būtiskā, atšķirīgā un patiesā veidā”.

149.a panta 2. punkta interpretācija:

Rezolūcijas, kas iesniegta debašu noslēgumā saskaņā ar 123., 128. vai 135. pantu, nosaukuma izstrāde vai tā grozīšana nerada izmaiņas darba kārtībā ar nosacījumu, ka šis nosaukums paliek debašu temata ietvaros”.

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 226. panta 4. punktu 24 stundu laikā pēc šo interpretāciju paziņošanas nav izteikuši iebildumus pret tām, šīs interpretācija uzskata par pieņemtām. Pretējā gadījumā tās iesniedz balsošanai Parlamentā.


8. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs paziņoja, ka, ņemot vērā apspriešanos, kas notika saskaņā ar Finanšu regulas 234. pantu, DEVE komiteja un BUDG komiteja ir iesniegušas savu kopējo nostāju par ES Trasta fonda Centrālāfrikas Republikai – kurš izveidots ar Komisijas 2014. gada 11. jūlija lēmumu un kura darbības laiks beidzas 2019. gada 30. jūlijā – darbības pagarināšanu:

- Attīstības komitejas un Budžeta komitejas kā kompetento komiteju, ar kurām notikusi apspriešanās saskaņā ar Finanšu regulas (2018/1046) 234. pantu, kopīgā nostāja par to, lai pagarinātu ar Komisijas 2014. gada 11. jūlija lēmumu C(2014)5019 izveidotā Savienības Trasta fonda Centrālāfrikas Republikai (trasta fonda “Bêkou”) darbību, kuru bija paredzēts izbeigt 2019. gada 30. jūlijā.
Pieņēmuši BUDG un DEVE komitejas koordinatori attiecīgi 2019. gada 1. un 2. aprīlī.

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nebūs iebilduši pret šo kopējo nostāju 24 stundu laikā pēc tās paziņošanas, šo kopējo nostāju oficiāli iesniegs Eiropas Komisijai.


9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs ir parakstījis šādu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtu aktu (Reglamenta 78. pants):

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Regulu (ES) 2018/1806, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD)).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2019. gada 17. aprīlī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta un destilātu izmantošanu alkoholiskajos dzērienos un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 526/2013 (Kiberdrošības akts) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko groza Direktīvu 2010/65/ES un atceļ Direktīvu 2000/59/EK (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par CO2 emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 443/2009 un Regulu (ES) Nr. 510/2011 (pārstrādāta redakcija) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kultūras priekšmetu ievešanu un importu (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par konkurences aizsardzību gaisa transportā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko paredz noteikumus par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām, un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/83/EEK (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu ienākumus nenesošiem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).


10. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada novembra otrajā sesijā, 2018. gada decemebra sesijā (otrajā daļā) un 2019. gada janvāra pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.


11. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti turpmāk minētie jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 128. pants):

—   O-000003/2019, kuru uzdeva Danuta Maria Hübner AFCO komitejas vārdā Padomei: Sarunas ar Padomi un Komisiju par Parlamenta izmeklēšanas tiesībām - tiesību akta priekšlikums (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019, kuru uzdeva Danuta Maria Hübner AFCO komitejas vārdā Komisijai: Sarunas ar Padomi un Komisiju par Parlamenta izmeklēšanas tiesībām - tiesību akta priekšlikums (B8-0020/2019).


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Padomes regula par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON komiteja - Referents: Jonás Fernández (A8-0180/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 2015. gada Starptautisko nolīgumu par olīveļļu un galda olīvām (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Eleonora Forenza (A8-0186/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI komiteja - Referente: Virginie Rozière (A8-0187/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Christian Ehler (A8-0188/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Investīciju bankas statūtus (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Jozo Radoš (A8-0191/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp Eurojust un Dānijas Karalisti (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0192/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Daniel Dalton (A8-0193/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Viorel Ştefan par Revīzijas palātas locekli (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0194/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Ivana Maletić par Revīzijas palātas locekli (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0195/2019).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, ar ko minēto nolīgumu attiecina uz tiesībaizsardzību (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Ignazio Corrao (A8-0196/2019).

- Ieteikums par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG komiteja - Referents: Jean Arthuis (A8-0197/2019).


13. Darba kārtība

Bija izdalīts 2019. gada aprīļa otrās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 637.987/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Otrdiena

Vienojoties ar politiskajām grupām, sēdes vadītājs ierosināja Padomes un Komisijas paziņojumus par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības pārcelt no trešdienas uz otrdienas rītu, iekļaujot tos darba kārtībā kā pirmo punktu (PDOJ 129. punkts).

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

°
° ° °

Uzstājās Thomas Waitz.

Pirmdiena

ECR grupas pieprasījums darba kārtībā pirms punkta “Vienu minūti ilgas uzstāšanās” iekļaut Komisijas paziņojumu par 1914.–1923. gada Pontas grieķu genocīda atzīšanu. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi.

Uzstājās Notis Marias ECR grupas vārdā, lai pamatotu pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (79 par, 199 pret, 18 atturas).

GUE/NGL grupas pieprasījums darba kārtībā kopā ar debatēm par Virginie Rozière ziņojumu “To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem” (A8-0398/2018) (PDOJ 55. punkts)) iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par trauksmes cēlēju tiesību un integritātes apdraudējumu - Julian Assange lieta.

Uzstājās Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, pieprasot debates par Julian Assange lietu rīkot atsevišķi nākamajā dienā, proti, otrdien, un Javier Nart, iebilstot pret GUE/NGL grupas pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (40 par, 260 pret, 12 atturas).

Otrdiena

PPE grupas pieprasījums par to, lai no darba kārtības tiktu svītrota balsošana par Ingeborg Grässle ziņojumu par OLAF veikto izmeklēšanu un sadarbību ar Eiropas Prokuratūru (A8-0179/2019) (PDOJ 16. punkts).

Uzstājās Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Arndt Kohn, iebilstot pret to.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (128 par, 178 pret, 10 atturas).

GUE/NGL grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā trešo punktu iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu “ASV lēmums atzīt Golānas augstieni par Izraēlas teritoriju un iespējamā Rietumkrasta apmetņu aneksija”.

Uzstājās Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (168 par, 135 pret, 6 atturas).

GUE/NGL grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par stāvokli Sudānā bez rezolūcijas priekšlikuma iesniegšanas.

Uzstājās João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Victor Boştinaru, iebilstot pret to.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Verts/ALE grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā Padomes un Komisijas paziņojumus par Julian Assange iespējamo izdošanu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (140 par, 123 pret, 40 atturas).

Trešdiena

S&D grupas piepasījums kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut debates par Guillaume Balas ziņojumu par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordināciju (A8-0386/2018).

Uzstājās Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Sven Schulze, iebilstot pret to, Guillaume Balas un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (151 par, 148 pret, 5 atturas).

Sēde līdz ar to sāksies plkst. 8.30.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

Grozījumi: otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis, plkst. 10.00.

Pieprasījumi balsot pa daļām un atsevišķi: trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, plkst. 16.00.

Balsošana notiks ceturtdien.

EFDD grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā Padomes un Komisijas paziņojumus par universālu digitālo identitāti – visu Eiropas pilsoņu pamattiesībām. Debates tiks slēgtas, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem balsos ceturtdien.

Uzstājās Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (20 par, 249 pret, 18 atturas).

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Virginie Rozière.


14. To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Virginie Rozière (A8-0398/2018).

Virginie Rozière iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Viegas (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs) un Maite Pagazaurtundúa (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Luke Ming Flanagan (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Patrick Le Hyaric (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Younous Omarjee (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Nikolaos Chountis (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Ramón Jáuregui Atondo (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Axel Voss PPE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Jean-Marie Cavada ALDE grupas vārdā, Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein un David Casa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Georgios Epitideios.

Uzstājās Věra Jourová un Virginie Rozière.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2019. protokola 8.8. punkts.


15. Tiesiskums Rumānijā (debates)

Komisijas paziņojums: Tiesiskums Rumānijā (2019/2697(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andi Cristea, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Cristian Dan Preda un Victor Boştinaru, un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru – lai atgādinātu par Reglamentā noteikto kārtību (sēdes vadītaja viņam neļāva turpināt, jo viņa uzstāšanās nebija saistīta ar atgādināšanu par Reglamentā noteikto kārtību) un Siegfried Mureşan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


16. Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva) ***I - Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (regula) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Wolf Klinz (A8-0430/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Wolf Klinz (A8-0431/2018).

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Alain Lamassoure PPE grupas vārdā, Mady Delvaux S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Stefan Gehrold, Neena Gill un Sirpa Pietikäinen.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2019. protokola 8.9. punkts un 16.4.2019. protokola 8.10. punkts.


17. Regula par kapitāla prasībām ***I - Direktīva par kapitāla prasībām ***I - Zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula) ***I - Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Simon (A8-0242/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Simon (A8-0243/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 806/2014 groza attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju un groza Direktīvu 98/26/EK, Direktīvu 2002/47/EK, Direktīvu 2012/30/ES, Direktīvu 2011/35/ES, Direktīvu 2005/56/EK, Direktīvu 2004/25/EK un Direktīvu 2007/36/EK [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018).

Peter Simon un Gunnar Hökmark iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Othmar Karas PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā – arī par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē, Ralph Packet ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā – par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē, Caroline Nagtegaal ALDE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun – arī par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē, Sirpa Pietikäinen – arī par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē, Paul Tang – arī par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē, Joachim Starbatty un Miguel Viegas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark un Peter Simon (visi trīs – arī par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2019. protokola 8.11. punkts, 16.4.2019. protokola 8.12. punkts, 16.4.2019. protokola 8.13. punkts un 16.4.2019. protokola 8.14. punkts.


18. Ar valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jonás Fernández (A8-0180/2019).

Jonás Fernández iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Stefan Gehrold PPE grupas vārdā, Ralph Packet ECR grupas vārdā – arī par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā – arī par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē, un Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Lampros Fountoulis un Notis Marias.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Jonás Fernández.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2019. protokola 8.15. punkts.


19. Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi ***I - Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I - Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem; Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem; Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Pervenche Berès (A8-0013/2019).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Pervenche Berès (A8-0011/2019).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Pervenche Berès (A8-0012/2019).

Othmar Karas un Pervenche Berès iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Danuta Maria Hübner (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā un Paul Tang.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Othmar Karas un Pervenche Berès.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2019. protokola 8.16. punkts, 16.4.2019. protokola 8.17. punkts un 16.4.2019. protokola 8.18. punkts.


20. Direktīva par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību ***I - Regula par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A8-0295/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulās (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A8-0296/2018).

Markus Ferber iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Mady Delvaux S&D grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Markus Ferber.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2019. protokola 8.19. punkts.


21. Neizdošanās pieņemt ES digitālo pakalpojumu nodokli (debates)

Komisijas paziņojums: Neizdošanās pieņemt ES digitālo pakalpojumu nodokli (2019/2695(RSP)).

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Othmar Karas PPE grupas vārdā, Paul Tang S&D grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā un Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.


22. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés un Michaela Šojdrová (sēdes vadītāja pieminēja ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē).


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 637.987/OJMA).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.41.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika