Indeks 
Protokół
PDF 278kWORD 77k
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Wykładnia Regulaminu
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Składanie dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii ***I (debata)
 15.Praworządność w Rumunii (debata)
 16.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) ***I - Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) ***I (debata)
 17.Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) ***I - Wymogi kapitałowe (dyrektywa) ***I - Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie) ***I - Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa) ***I (debata)
 18.Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi ***I (debata)
 19.Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe ***I - Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I - Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ***I (debata)
 20.Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) ***I - Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie) ***I (debata)
 21.Nieprzyjęcie unijnego podatku od usług cyfrowych (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 4 kwietnia 2019 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.03.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie laureatki Nagrody im. Sacharowa z 2012 r. Nasrin Sotude, którą irański wymiar sprawiedliwości skazał na surową karę za zaangażowanie na rzecz praw człowieka. Przewodniczący stanowczo potępił wyrok w imieniu Parlamentu i wezwał do natychmiastowego uwolnienia Nasrin Sotude.

Przewodniczący złożył w imieniu Parlamentu kondolencje rodzinom ofiar dramatycznych powodzi, które nawiedziły niedawno Iran, i podkreślił, że Unia Europejska pragnie pomóc w poprawie sytuacji humanitarnej w tym kraju.

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji końca kadencji parlamentarnej, przypominając o kluczowej roli Parlamentu i dokonując bilansu jego mandatu.


4. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dnia 3 kwietnia 2019 r. i z dnia 4 kwietnia 2019 r. zostały zatwierdzone.

°
° ° °

Głos zabrał Tomáš Zdechovský.


5. Skład Parlamentu

Ivari Padar został wybrany na posła do parlamentu narodowego Estonii ze skutkiem od dnia 4 kwietnia 2019 r.

Parlament przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego, i zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu ogłosił wakat na stanowisku posła ze skutkiem od dnia 4 kwietnia 2019 r.

°
° ° °

Właściwe organy estońskie powiadomiły o wyborze Hannesa Hanso w miejsce Ivariego Padara na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 4 kwietnia 2019 r.


6. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy S&D zatwierdził następujące nominacje:

komisja LIBE: Hannes Hanso

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina: Hannes Hanso


7. Wykładnia Regulaminu

Przewodniczący poinformował Parlement zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu o wykładniach poniższych artykułów, dokonanych przez komisję AFCO:

Wykładnia art. 32 ust. 5 akapit pierwszy tiret drugie:

Deklaracja polityczna grupy określa wyznawane przez nią wartości i główne cele polityczne, które jej członkowie zamierzają wspólnie realizować w ramach wykonywania swojego mandatu. Deklaracja opisuje wspólny kierunek polityczny grupy w sposób konkretny, jasny i wiarygodny.

Wykładnia art. 149a ust. 2:

   Przeredagowanie lub zmiana tytułu rezolucji złożonej na zakończenie debaty na podstawie art. 123, 128 lub 135 Regulaminu nie stanowi zmiany porządku dziennego, jeżeli tytuł mieści się w ramach tematu debaty.

Jeżeli żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie zgłoszą zgodnie z art. 226 ust. 4 Regulaminu sprzeciwu wobec tych wykładni w terminie 24 godzin od ich ogłoszenia, wykładnie te zostaną uznane za przyjęte. W przeciwnym razie zostaną one poddane pod głosowanie Parlamentu.


8. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że komisja DEVE i komisja BUDG, w wyniku konsultacji przeprowadzonych na mocy art. 234 rozporządzenia finansowego, przekazały wspólne stanowisko w sprawie przedłużenia działania funduszu powierniczego Unii dla Republiki Środkowoafrykańskiej, który został ustanowiony decyzją Komisji z dnia 11 lipca 2014 r. i który wygaśnie dnia 30 lipca 2019 r.

- Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (BEKOU Trust Fund), created by Commission decision C(2014) 5019 of 11.7.2014 and set to expire on 30 July 2019 (dokument ten nie jest w tej chwili dostępny we wszystkich językach)przyjęta przez koordynatorów komisji BUDG i DEVE odpowiednio w dniach 1 i 2 kwietnia 2019 r.

Wspólne stanowisko zostanie oficjalnie przekazane Komisji Europejskiej, jeżeli w ciągu 24 godzin od jego ogłoszenia żadna grupa polityczna ani grupa posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie zgłosi sprzeciwu.


9. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący podpisał następujący akt zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu):

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1806 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 17 kwietnia 2019 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia okresu przejściowego wykorzystywania sposobów innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępująca decyzję Rady 2009/316/WSiSW (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, zmieniająca dyrektywę 2010/65/UE i uchylająca dyrektywę 2000/59/WE (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi, zastępująca decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (wersja przekształcona) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/83/EWG (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1806 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD)).


10. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas drugiej sesji listopadowej w 2018 r., sesji grudniowej w 2018 r. (druga część) oraz pierwszej i drugiej sesji styczniowej w 2019 r. są dostępne na stronie Parlamentu.


11. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty zostały wpisane do porządku dziennego obrad (art. 128 Regulaminu):

—   O-000003/2019, które skierowała Danuta Maria Hübner, w imieniu komisji AFCO, do Rady: Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie uprawnień śledczych Parlamentu: wniosek ustawodawczy (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019, które skierowała Danuta Maria Hübner, w imieniu komisji AFCO, do Komisji: Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie uprawnień śledczych Parlamentu: wniosek ustawodawczy (B8-0020/2019).


12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Rozporządzenie Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r. (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie powołania Viorela Ştefana na członka Trybunału Obrachunkowego (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie nominacji Ivany Maletić na członka Trybunału Obrachunkowego (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Porządek obrad

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych w trakcie drugiej sesji kwietniowej w 2019 r. (PE 637.987/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Wtorek

W porozumieniu z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował przełożenie ze środy na wtorek rano jako pierwszego punktu porządku dziennego oświadczenia Rady i Komisji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (punkt 129 PDOJ).

Parlament wyraził zgodę.

°
° ° °

Głos zabrał Thomas Waitz.

Poniedziałek

Wniosek grupy ECR zmierzający do wpisania do porządku dziennego przed wystąpieniami jednominutowymi oświadczenia Komisji w sprawie uznania ludobójstwa Greków Pontyjskich w latach 19141923. Debata zostałaby zakończona złożeniem projektów rezolucji.

Głos zabrał Notis Marias w imieniu grupy ECR, który uzasadnił wniosek.

W GI (przy 79 głosach za, 199 głosach przeciwko, 18 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL zmierzający do wpisania do porządku dziennego łącznie z debatą nad sprawozdaniem Virginie Rozière w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (A8-0398/2018) (punkt 55 PDOJ) oświadczeń Rady i Komisji w sprawie zagrożeń względem praw i integralności cielesnej sygnalistów: przypadek Juliana Assange'a.

Głos zabrali Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, która zwróciła się o to, by przypadek Juliana Assange'a był przedmiotem osobnej debaty we wtorek, i Javier Nart, który sprzeciwił się wnioskowi grupy GUE/NGL.

W GI (przy 40 głosach za, 260 głosach przeciwko, 12 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek

Wniosek grupy PPE zmierzający do skreślenia z porządku dziennego głosowania nad sprawozdaniem Ingeborg Grässle w sprawie dochodzeń prowadzonych przez OLAF i współpracy z Prokuraturą Europejską (A8-0179/2019) (punkt 16 PDOJ).

Głos zabrali Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, która uzasadniła wniosek, i Arndt Kohn, przeciw wnioskowi.

W GI (przy 128 głosach za, 178 głosach przeciwko, 10 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL zmierzający do wpisania do porządku dziennego jako trzeciego punktu popołudniowych obrad, oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie uznania przez USA Wzgórz Golan za terytorium izraelskie i możliwego przyłączenia osiedli izraelskich.

Głos zabrała Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek.

W GI przy (168 głosach za, 135 głosach przeciw, 6 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL zmierzający do wpisania do porządku dziennego oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Sudanie, bez składania projektów rezolucji.

Głos zabrali João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, który uzasadnił wniosek, i Victor Boştinaru, przeciw wnioskowi.

Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy Verts/ALE zmierzający do wpisania do porządku dziennego oświadczeń Rady i Komisji w sprawie ewentualnej ekstradycji Juliana Assange'a.

W GE (przy 140 głosach za, 123 głosach przeciw i 40 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Środa

Wniosek grupy S&D zmierzający do wpisania do porządku dziennego debaty nad sprawozdaniem Guillaume'a Balasa w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (A8-0386/2018).

Głos zabrali Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, który uzasadnił wniosek, Sven Schulze, przeciwko wnioskowi, Guillaume Balas i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL.

W GI przy (151 głosach za, 148 głosach przeciw, 5 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

W związku z tym posiedzenie rozpocznie się o godz. 8.30.

Ustalono nastepujące terminy składania:

poprawek: wtorek 16 kwietnia 2019 r., godz. 10.00

wniosków o głosowanie odrębne i o głosowanie podzielone: środa 17 kwietnia 2019 r., godz. 16.00.

Głosowanie odbędzie się w czwartek.

Wniosek grupy EFDD zmierzający do wpisania do porzadku dziennego oświadczeń Rady i Komisji w sprawie uniwersalnej tożsamości cyfrowej: jednego z praw podstawowych wszystkich obywateli europejskich. Debata zostałaby zakończona złożeniem projektów rezolucji, które zostałyby poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrał Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, który uzasadnił wniosek.

W GI (przy 20 głosach za, 249 głosach przeciwko, 18 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Głos zabrała Anna Maria Corazza Bildt.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Virginie Rozière.


14. Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii [COM(2018)0218 – C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Miguel Viegas (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON) i Maite Pagazaurtundúa (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE).

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Patrick Le Hyaric (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Younous Omarjee (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Nikolaos Chountis (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Ramón Jáuregui Atondo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Axel Voss w imieniu grupy PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Jean-Marie Cavada w imieniu grupy ALDE, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein i David Casa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrały: Věra Jourová i Virginie Rozière.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 16.4.2019.


15. Praworządność w Rumunii (debata)

Oświadczenie Komisji: Praworządność w Rumunii (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andiego Cristeę, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cristiana Dana Predę i Victora Boştinaru, i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru, z wnioskiem w sprawie przestrzegania Regulaminu (przewodnicząca odebrała posłowi głos, ponieważ nie był to wniosek w sprawie przestrzegania Regulaminu), oraz Siegfried Mureşan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


16. Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) ***I - Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Alain Lamassoure w imieniu grupy PPE, Mady Delvaux w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Stefan Gehrold, Neena Gill i Sirpa Pietikäinen.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 16.4.2019 i pkt 8.10 protokołu z dnia 16.4.2019.


17. Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) ***I - Wymogi kapitałowe (dyrektywa) ***I - Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie) ***I - Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0242/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów wyłączonych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału [COM(2016)0854 – C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0243/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania oraz zmieniającej dyrektywę 98/26/WE, dyrektywę 2002/47/WE, dyrektywę 2012/30/UE, dyrektywę 2011/35/UE, dyrektywę 2005/56/WE, dyrektywę 2004/25/WE oraz dyrektywę 2007/36/WE [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon i Gunnar Hökmark przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, również w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, Caroline Nagtegaal w imieniu grupy ALDE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, również w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, Sirpa Pietikäinen, również w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, Paul Tang, również w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, Joachim Starbatty i Miguel Viegas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Nicola Caputo.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark i Peter Simon (wszyscy również w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 16.4.2019, pkt 8.12 protokołu z dnia 16.4.2019, pkt 8.13 protokołu z dnia 16.4.2019 i pkt 8.14 protokołu z dnia 16.4.2019.


18. Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi [COM(2018)0339 – C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Stefan Gehrold w imieniu grupy PPE, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, również w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, również w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, i Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Lampros Fountoulis i Notis Marias.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis i Jonás Fernández.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.15 protokołu z dnia 16.4.2019.


19. Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe ***I - Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I - Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym; i dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas i Pervenche Berès przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) i Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali Danuta Maria Hübner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Sirpa Pietikäinen w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE i Paul Tang.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis, Othmar Karas i Pervenche Berès.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.16 protokołu z dnia 16.4.2019, pkt 8.17 protokołu z dnia 16.4.2019 i pkt 8.18 protokołu z dnia 16.4.2019.


20. Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) ***I - Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber przedstawił sprawozdania.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrała Mady Delvaux w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis i Markus Ferber.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.19 protokołu z dnia 16.4.2019.


21. Nieprzyjęcie unijnego podatku od usług cyfrowych (debata)

Oświadczenie Komisji: Nieprzyjęcie unijnego podatku od usług cyfrowych (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Paul Tang w imieniu grupy S&D, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE i Dobromir Sośnierz niezrzeszony.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.


22. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés i Michaela Šojdrová (przewodnicząca wspomniała o pożarze katedry Notre Dame w Paryżu).


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 637.987/OJMA).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.41.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności