Zoznam 
Zápisnica
PDF 288kWORD 77k
Pondelok, 15. apríla 2019 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Výklad rokovacieho poriadku
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Program práce
 14.Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I (rozprava)
 15.Právny štát v Rumunsku (rozprava)
 16.Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania ***I - Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania ***I (rozprava)
 17.Kapitálové požiadavky (nariadenie) ***I - Kapitálové požiadavky (smernica) ***I - Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) ***I -Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) ***I (rozprava)
 18.Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I (rozprava)
 19.Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I - Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I - Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I (rozprava)
 20.Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) ***I - Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) ***I (rozprava)
 21.Neprijatie dane EÚ z digitálnych služieb (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 4. apríla 2019 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.03 h.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením o prípade laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrin Sotoudehovej, ktorú nedávno iránske súdnictvo odsúdilo na vysoký trest odňatia slobody za jej angažovanie sa za ľudské práva. Predseda v mene Parlamentu bezvýhradne odsúdil tento rozsudok a vyzval na okamžité prepustenie Nasrin Sotoudehovej.

Predseda v mene Parlamentu vyjadril sústrasť rodinám obetí dramatických záplav, ktoré nedávno zasiahli Irán, a zdôraznil ochotu Európskej únie pomôcť zmierniť humanitárnu situáciu v krajine.

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti konca volebného obdobia, v ktorom pripomenul ústrednú úlohu Parlamentu a vyhodnotil jeho mandát.


4. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 3. apríla 2019 a 4. apríla 2019 boli schválené.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Tomáš Zdechovský.


5. Zloženie Parlamentu

Ivari Padar bol zvolený za poslanca národného parlamentu Estónska s účinnosťou od 4. apríla 2019.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu. V súlade s článkom 3 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 4. apríla 2019.

°
° ° °

Príslušné estónske úrady oznámili, že Hannes Hanso bol s účinnosťou od 4. apríla 2019 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Ivariho Padara.


6. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny S&D predseda schválil tieto menovania:

LIBE: Hannes Hanso

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Ukrajina: Hannes Hanso


7. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že výbor AFCO poskytol výklady týchto článkov:

Výklad článku 32 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky:

„Politické vyhlásenie skupiny musí uviesť hodnoty, ktoré skupina uznáva, a základné politické ciele, ktoré majú jej členovia v úmysle spoločne sledovať v rámci vykonávania svojho mandátu. Vo vyhlásení sa musí zrozumiteľne opísať skutočná a odlíšiteľná spoločná politická orientácia skupiny.

Výklad článku 149a ods. 2:

„Návrh alebo zmena názvu uznesenia predloženého na ukončenie rozpravy podľa článku 123, 128 alebo 135 nepredstavuje zmenu programu za predpokladu, že názov zostane v rámci rozsahu predmetu rozpravy.“

Ak v súlade s článkom 226 ods. 4 rokovacieho poriadku politická skupina alebo poslancami, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nespochybnia tieto výklady do 24 hodín od ich oznámenia, považujú sa za prijaté. V opačnom prípade sa o nich hlasuje v Parlamente.


8. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že v nadväznosti na konzultáciu v súlade s článkom 234 nariadenia o rozpočtových pravidlách výbory DEVE a BUDG postúpili svoju spoločnú pozíciu k predĺženiu Trustového fondu pre Stredoafrickú republiku zriadeného rozhodnutím Komisie z 11. júla 2014, ktorého platnosť uplynie 30. júla 2019:

- Spoločné stanovisko Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet ako príslušných výborov, s ktorými sa konzultovalo v súlade s článkom 234 nariadenia o rozpočtových pravidlách (2018/1046) o predĺžení trustového fondu Únie pre Stredoafrickú republiku (trustový fond Bêkou), ktorý bol zriadený rozhodnutím Komisie C(2014)5019 z 11. júla 2014 na obdobie do 30. júla 2019 ).

Prijaté koordinátormi výborov BUDG a DEVE 1. apríla, resp. 2. apríla.

Ak politická skupina alebo poslanci, dosiahnu aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú žiadne námietky do 24 hodín po jeho oznámení, toto spoločné stanovisko sa oficiálne postúpi Európskej komisii.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda podpísal tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku):

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1806 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (00071/2019/LEX – C8-0156/2019 – 2018/0390(COD))

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 17. apríla 2019 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Smernica Európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Smernica Európskeho Parlamentu a Rady o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 2000/59/ES (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), s cieľom doplniť Európsky informačný systém registrov trestov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a pozmeňovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 (prepracované znenie) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).


10. Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na druhej novembrovej schôdzi v 2018, na decembrovej schôdzi v roku 2018 (2. časť) a na prvej a druhej januárovej schôdzi v roku 2019 sa nachádzajú na internetovej stránke Parlamentu.


11. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   O-000003/2019, ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru AFCO, pre Radu: Rokovania s Radou a Komisiou o vyšetrovacích právomociach Parlamentu: legislatívny návrh (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019, ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru AFCO, pre Komisiu: Rokovania s Radou a Komisiou o vyšetrovacích právomociach Parlamentu: legislatívny návrh (B8-0020/2019).


12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Nariadenie Rady o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 v mene Európskej únie (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení štatút Európskej investičnej banky (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskym kráľovstvom zo strany Eurojustu (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Viorela Ștefana za člena Dvora audítorov (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Ivany Maletićovej za členku Dvora audítorov (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac” na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej aprílovej plenárnej schôdze v roku 2019 (PE 637.987/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Utorok

Po dohode s politickými skupinami predseda navrhol presunúť vyhlásenia Rady a Komisie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie zo stredy na utorok dopoludnia ako prvý bod rokovania (bod 129 PDOJ).

Parlament udelil súhlas.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Thomas Waitz.

Pondelok

Žiadosť skupiny ECR, aby sa do programu rokovania pred jednominútové vystúpenia zaradilo vyhlásenie Komisie o uznaní genocídy pontských Grékov v rokoch 1914 –1923. Rozprava bude ukončená predložením návrhom uznesení.

V rozprave vystúpil Notis Marias v mene skupiny ECR, ktorý odôvodnil žiadosť.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 79, proti: 199, zdržali sa hlasovania: 18).

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby do programu rokovania boli spolu s rozpravou o správe, ktorú predložila poslankyňa Virginie Rozière, o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (A8-0398/2018)(bod 55 PDOJ) zaradené vyhlásenia Rady a Komisie o ohrození práv a integrity oznamovateľov: prípad Juliana Assangea.

Vystúpili títo poslanci: Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE so žiadosťou, aby prípad Juliana Assangea bol skôr predmetom samostatnej rozpravy v utorok, a Javier Nart proti žiadosti skupiny GUE/NGL.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 40, proti: 260, zdržali sa hlasovania: 12).

Utorok

Žiadosť skupiny PPE o stiahnutie z programu rokovania hlasovania o správe, ktorú predložila poslankyňa Ingeborg Grässle, o vyšetrovaní úradu OLAF a spolupráci s Európskou prokuratúrou (A8-0179/2019) (bod 16 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, ktorá žiadosť odôvodnila, a Arndt Kohn proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 128, proti: 178, zdržali sa hlasovania: 10).

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby sa ako tretí bod popoludňajšieho rokovania zaradilo vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o uznaní Golanských výšin ako izraelského územia zo strany USA a možnej anexii izraelských osád.

V rozprave vystúpila Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť odôvodnila.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 168, proti: 135, zdržali sa hlasovania: 6).

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby sa do programu rokovania zaradilo vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o bezpečnostnej situácii v Sudáne, a to bez predloženia návrhov uznesení.

Vystúpili títo poslanci: João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, ktorý žiadosť odôvodnil, a Victor Boştinaru proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Žiadosť skupiny Verts/ALE o zaradenie do programu rokovania vyhlásení Rady a Komisie o možnom vydaní Juliana Assangea.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 140, proti: 123, zdržali sa hlasovania: 40).

Streda

Žiadosť skupiny S&D, aby sa ako prvý bod programu rokovania zaradila rozprava o správe poslanca Guillaumea Balasa o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (A8-0386/2018).

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá žiadosť odôvodnila, Sven Schulze proti žiadosti, Guillaume Balas a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 151, proti: 148, zdržali sa hlasovania: 5).

Rokovanie sa teda začne o 8.30 h.

Lehoty na predkladanie sú stanovené takto:

pozmeňujúce návrhy: utorok 16. apríla 2019, 10.00 h

žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach: streda 17. apríla 2019, 16.00 h

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok.

Žiadosť skupiny EFDD o zaradenie do programu rokovania vyhlásení Rady a Komisie o univerzálnej digitálnej identite: základné práve pre všetkých európskych občanov. Rozprava bude ukončená predložením návrhov uznesení, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok.

V rozprave vystúpil Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, ktorý žiadosť odôvodnil.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 20, proti: 249, zdržali sa hlasovania: 18).

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpila Anna Maria Corazza Bildt.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Virginie Rozière.


14. Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Miguel Viegas (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko) a Maite Pagazaurtundúa (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko LIBE).

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko CONT), Patrick Le Hyaric (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko EMPL), Younous Omarjee (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko ENVI), Nikolaos Chountis (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko CULT), Ramón Jáuregui Atondo (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko AFCO), Axel Voss v mene skupiny PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Jean-Marie Cavada v mene skupiny ALDE, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein a David Casa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Věra Jourová a Virginie Rozière.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 16.4.2019.


15. Právny štát v Rumunsku (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Právny štát v Rumunsku (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andi Cristea, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Cristian Dan Preda a Victor Boştinaru, a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru s procedurálnou námietkou (predsedajúca mu vzala slovo, keďže jeho vystúpenie nepredstavovalo procedurálnu námietku) a Siegfried Mureşan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


16. Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania ***I - Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Alain Lamassoure v mene skupiny PPE, Mady Delvaux v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Stefan Gehrold, Neena Gill a Sirpa Pietikäinen.

Vystúpil: Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 16.4.2019 a bod 8.10 zápisnice zo dňa 16.4.2019.


17. Kapitálové požiadavky (nariadenie) ***I - Kapitálové požiadavky (smernica) ***I - Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) ***I -Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Peter Simon (A8-0242/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Peter Simon (A8-0243/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, smernica 2012/30/EÚ, smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 2007/36/ES [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon a Gunnar Hökmark uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D taktiež k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži, Caroline Nagtegaal v mene skupiny ALDE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun taktiež k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži, Sirpa Pietikäinen taktiež k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži, Paul Tang taktiež k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži, Joachim Starbatty a Miguel Viegas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Nicola Caputo.

Vystúpili títo poslanci: Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark a Peter Simon (všetci taktiež k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 16.4.2019, bod 8.12 zápisnice zo dňa 16.4.2019, bod 8.13 zápisnice zo dňa 16.4.2019 a bod 8.14 zápisnice zo dňa 16.4.2019.


18. Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Stefan Gehrold v mene skupiny PPE, Ralph Packet v mene skupiny ECR taktiež k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE taktiež k požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži a Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Lampros Fountoulis a Notis Marias.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Jonás Fernández.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.15 zápisnice zo dňa 16.4.2019.


19. Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I - Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I - Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu, nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas a Pervenche Berès uviedli svoje správy

Vystúpili: Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) a Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Sirpa Pietikäinen v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE a Paul Tang.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas a Pervenche Berès.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.16 zápisnice zo dňa 16.4.2019, bod 8.17 zápisnice zo dňa 16.4.2019 a bod 8.18 zápisnice zo dňa 16.4.2019.


20. Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) ***I - Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber uviedol správy.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

V rozprave vystúpila Mady Delvaux v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Markus Ferber.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.19 zápisnice zo dňa 16.4.2019.


21. Neprijatie dane EÚ z digitálnych služieb (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Neprijatie dane EÚ z digitálnych služieb (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Paul Tang v mene skupiny S&D, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE a Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.


22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

   Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés, Michaela Šojdrová (predsedajúca pripomenula požiar katedrály Notre-Dame v Pariži).


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 637.987/OJMA).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.41 h.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia