Kazalo 
Zapisnik
PDF 264kWORD 76k
Ponedeljek, 15. april 2019 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 5.Sestava Parlamenta
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Razlaga Poslovnika
 8.Sporočilo predsedstva
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 11.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 12.Predložitev dokumentov
 13.Razpored dela
 14.Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije ***I (razprava)
 15.Pravna država v Romuniji (razprava)
 16.Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva) ***I - Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba) ***I (razprava)
 17.Kapitalske zahteve (uredba) ***I - Kapitalske zahteve (direktiva) ***I - Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba) ***I -Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva) ***I (razprava)
 18.Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami ***I (razprava)
 19.Evropski nadzorni organi in finančni trgi ***I - Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I - Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ***I (razprava)
 20.Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva) ***I - Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba) ***I (razprava)
 21.Nesprejetje davka EU na digitalne storitve (razprava)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 4. aprila 2019.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.03.


3. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o primeru prejemnice nagrade Saharova za leto 2012 Nasrin Sotoudeh, ki jo je iransko sodstvo obsodilo na visoko kazen zaradi zavzemanja za človekove pravice. Predsednik je v imenu Parlamenta brez zadržkov obsodil to obsodbo in zahteval takojšnjo izpustitev Nasrin Sotoudeh.

Predsednik je v imenu Parlamenta izrazil sožalje svojcem žrtev nedavnih hudih poplav v Iranu ter izrazil pripravljenost Evropske unije, da pomaga pri reševanju humanitarnih razmer v tej državi.

Predsednik je podal izjavo ob koncu zakonodajnega obdobja, v kateri je spomnil na osrednjo vlogo Parlamenta in podal bilanco tega zakonodajnega obdobja.


4. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 3. aprila 2019 in 4. aprila 2019.

°
° ° °

Govoril je Tomáš Zdechovský.


5. Sestava Parlamenta

Ivari Padar je bil 4. aprila 2019 izvoljen v estonski državni parlament.

Parlamenta se je seznanil, da ta funkcija na podlagi člena 7(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ni združljiva s funkcijo evropskega poslanca, ter je v skladu s členom 4(1) in (4) Poslovnika ugotovil, da njegov sedež od 4. aprila 2019 ni zaseden.

°
° ° °

Pristojni estonski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Ivarija Padarja za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Hannes Hanso z začetkom veljavnosti dne 4. aprila 2019.


6. Sestava odborov in delegacij

Na zahtevo skupine S&D je Parlament potrdil naslednji imenovanji:

odbor LIBE: Hannes Hanso

Delegacija v Odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Moldavija: Hannes Hanso


7. Razlaga Poslovnika

Predsednik je v skladu s členom 226(3) Poslovnika obvestil Parlament o razlagah naslednjih členov poslovnika, ki jih je podal odbor AFCO:

Razlaga druge alinee prvega pododstavka člena 32(5):

"Politična izjava skupine določa vrednote, za katere se skupina zavzema, in glavne politične cilje, za katere si nameravajo skupaj prizadevati njeni člani v okviru svojega mandata. Izjava skupno politično usmeritev skupine opisuje vsebinsko, določno in pristno."

Razlaga člena 149a(2):

"Oblikovanje ali sprememba naslova predloga resolucije o zaključku razprave v skladu s členom 123, 128 ali 135 ne predstavlja spremembe dnevnega reda, če naslov ostane v okviru predmeta razprave."

Če tem razlagam, v skladu s členom 226(4) Poslovnika, v roku 24 ur po njihovi razglasitvi ne nasprotuje politična skupina ali skupina poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, se štejeta za sprejeti. V nasprotnem primeru bo o njiju glasoval Parlament.


8. Sporočilo predsedstva

Predsednik je sporočil, da sta odbora DEVE in BUDG po posvetovanju v skladu s členom 234 finančne uredbe posredovala svoje skupno stališče o podaljšanju skrbniškega sklada Unije za Srednjeafriško republiko, ki je bil ustanovljen s sklepom Komisije z dne 11. julija 2014 in preneha veljati 30. julija 2019:

- Skupno stališče Odbora za razvoj in Odbora za proračun, ki sta bila zaprošena za mnenje v skladu s členom 234 finančne uredbe (2018/1046) kot pristojna odbora, o podaljšanju skrbniškega sklada Unije za Srednjeafriško republiko, ki je bil ustanovljen s sklepom Komisije C(2014) 5019 z dne 11. julija 2014 in preneha veljati 30. julija 2019 (Dokument trenutno ni na voljo v vseh jezikih.)

Koordinatorji BUDG in DEVE so stališče sprejeli 1. oziroma 2. aprila.

Če temu skupnemu stališču v roku 24 ur po njegovi razglasitvi ne nasprotuje politična skupina ali poslanci, ki po številu dosegajo vsaj nizki prag, bo uradno posredovano Evropski komisiji.


9. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je podpisal naslednji akt, sprejet po rednem zakonodajnem postopku (člen 78 Poslovnika):

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/1806 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 17. aprila 2019, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil zaščiti geografskih označb žganih pijač, uporabi etanola in destilatov kmetijskega porekla v alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) in o certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (Akt o kibernetski varnosti) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (sistem ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, spremembi Direktive 2010/65/EU in razveljavitvi Direktive 2000/59/ES (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN) z namenom dopolnitve evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc ter o spremembi Uredbe (EU) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ter razveljavitvi uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 (prenovitev) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vnosu in uvozu predmetov kulturne dediščine (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in sveta o varstvu konkurence v zračnem prevozu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).


10. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med drugim novembrskim delnim zasedanjem 2018, decembrskim delnim zasedanjem 2018 (2. del) ter obema januarskima zasedanjema (I in II) 2019, so na voljo na spletišču Parlamenta.


11. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Naslednja vprašanja za ustni odgovor so bila uvrščena na dnevni red (člen 128 Poslovnika):

—   O-000003/2019, ki ga je postavila Danuta Maria Hübner, v imenu odbora AFCO, Svetu: Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019, ki ga je postavila Danuta Maria Hübner, v imenu odbora AFCO, Komisiji: Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog (B8-0020/2019).


12. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Uredba Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - odbor CONT - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednostnih papirjih, kritih z državnimi obveznicami (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015 (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - odbor INTA - Poročevalka: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - odbor JURI - Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalec: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi statuta Evropske investicijske banke (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - odbor AFCO - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Kraljevino Dansko s strani Eurojusta (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Poročilo o imenovanju Viorela Ştefana za člana Računskega sodišča (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - odbor CONT - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Poročilo o imenovanju Ivane Maletić za članico Računskega sodišča (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - odbor CONT - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - odbor BUDG - Poročevalec: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje aprila II 2019 (PE 637.987/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Torek

V dogovoru s političnimi skupinami je predsednik predlagal, da se razprava o izjavah Sveta in Komisije o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije prestavi s srede na torek dopoldne, ko bo to prva točka dnevnega reda (točka 129 PDOJ).

Parlament je s tem soglašal.

°
° ° °

Govoril je Thomas Waitz.

Ponedeljek

Zahteva skupine ECR, da se na dnevni red pred enominutnimi govori vključi izjava Komisije o priznanju genocida Pontskih Grkov v letih 1914-1923. Razprava bi se zaključila z vložitvijo predlogov resolucije.

Govoril je Notis Marias v imenu skupine ECR, ki je utemeljil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (79 za, 199 proti, 18 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red, skupaj z razpravo o poročilu, ki ga je pripravila Virginie Rozière, o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (A8-0398/2018) (točka 55 PDOJ), vključita izjavi Sveta in Komisije o grožnjah nedotakljivosti prijaviteljev nepravilnosti: primer Juliana Assangea.

Govorili so Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljil zahtevo, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, ki je predlagala, da se o primeru Juliana Assangea razpravlja ločeno v torek, in Javier Nart, ki je nasprotoval zahtevi GUE/NGL.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (40 za, 260 proti, 12 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Torek

Zahteva skupine PPE, da se umakne z dnevnega reda glasovanje o poročilu Ingeborg Grässle o preiskavah urada OLAF in sodelovanju z evropskim javnim tožilstvom (A8-0179/2019) (točka 16 PDOJ).

Govorila sta Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE, ki je utemeljila zahtevo, in Arndt Kohn, ki ji je nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (128 za, 178 proti, 10 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red kot tretja točka popoldne vključi izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o tem, da so Združene države Amerike priznale Golansko planoto za ozemlje Izraela, in o morebitni priključitvi izraelskih kolonij.

Govorila je Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljila zahtevo.

Parlament je poimenskim glasovanjem (168 za, 135 proti, 6 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red vključi izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Sudanu, brez vložitve predlogov resolucij.

Govorila sta João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljil zahtevo, in Victor Boştinaru, ki ji je nasprotoval.

Parlament je odobril zahtevo.

Zahteva skupine Verts/ALE, da se na dnevni red vključita izjavi Sveta in Komisije o morebitni izročitvi Juliana Assangea.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (140 glasov za, 123 glasov proti, 40 vzdržanih glasov).

Sreda

Zahteva skupine S&D, da se na dnevni red vključi razprava o poročilu, ki ga je pripravil Guillaume Balas, o usklajevanju sistemov socialnega varstva (A8-0386/2018).

Govorili so Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je utemeljila zahtevo, Sven Schulze, ki ji je nasprotoval, Guillaume Balas in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL.

Parlament je poimenskim glasovanjem (151 za, 148 proti, 5 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Seja se bo zato začela ob 8.30.

Določeni so bili naslednji roki za vložitev:

predlogi sprememb: sreda, 16. april 2019, 10.00

zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih: sreda, 17. april 2019, 16.00

Glasovanje bo v četrtek.

Zahteva skupine EFDD, da se na dnevni red vključita izjavi Sveta in Komisije o univerzalni digitalni identiteti: temeljni pravici vseh evropskih državljanov. Razpravo bi zaključili z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih bi se glasovalo v četrtek.

Govoril je Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, ki je utemeljil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (20 za, 249 proti, 18 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Govorila je Anna Maria Corazza Bildt

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Govorila je Virginie Rozière.


14. Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière je predstavila poročilo.

Govorila sta Miguel Viegas (pripravljavec mnenja odbora ECON) in Maite Pagazaurtundúa (pripravljavka mnenja odbora LIBE).

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Luke Ming Flanagan (pripravljavec mnenja odbora CONT), Patrick Le Hyaric (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Younous Omarjee (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Nikolaos Chountis (pripravljavec mnenja odbora CULT), Ramón Jáuregui Atondo (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Axel Voss v imenu skupine PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Jean-Marie Cavada v imenu skupine ALDE, Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein in David Casa.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Georgios Epitideios.

Govorili sta Věra Jourová in Virginie Rozière.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 16.4.2019.


15. Pravna država v Romuniji (razprava)

Izjava Komisije: Pravna država v Romuniji (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andi Cristea, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Monica Macovei v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Cristian Dan Preda in Victor Boştinaru, in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru, ki je želel opozorilit na Poslovnik (predsedujoča mu je vzela besedo, saj ni govoril o Poslovniku), in Siegfried Mureşan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes in Juan Fernando López Aguilar.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


16. Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva) ***I - Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Alain Lamassoure v imenu skupine PPE, Mady Delvaux v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Stefan Gehrold, Neena Gill in Sirpa Pietikäinen.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 16.4.2019 in točka 8.10 zapisnika z dne 16.4.2019.


17. Kapitalske zahteve (uredba) ***I - Kapitalske zahteve (direktiva) ***I - Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba) ***I -Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in zahtevami po razkritju ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Peter Simon (A8-0242/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Peter Simon (A8-0243/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi s sposobnostjo kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter o spremembi Direktive 98/26/ES, Direktive 2002/47/ES, Direktive 2012/30/EU, Direktive 2011/35/EU, Direktive 2005/56/ES, Direktive 2004/25/ES in Direktive 2007/36/ES [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon in Gunnar Hökmark sta predstavila poročila.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, ravno tako o požaru v katedrali Notre-Dame v Parizu, Ralph Packet v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, o požaru v katedrali Notre-Dame v Parizu, Caroline Nagtegaal v imenu skupine ALDE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, tudi o požaru v katedrali Notre-Dame v Parizu, Sirpa Pietikäinen, tudi o požaru v katedrali Notre-Dame v Parizu, Paul Tang, tudi o požaru v katedrali Notre-Dame v Parizu, Joachim Starbatty in Miguel Viegas.

Po postopku "catch the eye" je govoril Nicola Caputo.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark in Peter Simon (vsi o požaru v katedrali Notre-Dame v Parizu).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 16.4.2019, točka 8.12 zapisnika z dne 16.4.2019, točka 8.13 zapisnika z dne 16.4.2019 in točka 8.14 zapisnika z dne 16.4.2019.


18. Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednostnih papirjih, kritih z državnimi obveznicami [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández je predstavil poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Stefan Gehrold v imenu skupine PPE, Ralph Packet v imenu skupine ECR, tudi o požaru v katedrali Notre-Dame v Parizu, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, tudi o požaru v katedrali Notre-Dame v Parizu, in Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Lampros Fountoulis in Notis Marias.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Jonás Fernández.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.15 zapisnika z dne 16.4.2019.


19. Evropski nadzorni organi in finančni trgi ***I - Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I - Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Othmar Karas in Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Othmar Karas in Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Othmar Karas in Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas in Pervenche Berès sta predstavila poročila.

Govorila sta Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) in Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Danuta Maria Hübner (pripravljavka mnenja odbora AFCO), Sirpa Pietikäinen v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, in Paul Tang.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Othmar Karas in Pervenche Berès.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika z dne 16.4.2019, točka 8.17 zapisnika z dne 16.4.2019 in točka 8.18 zapisnika z dne 16.4.2019.


20. Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva) ***I - Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber je predstavil poročili.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorila je Mady Delvaux v imenu skupine S&D.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Markus Ferber.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.19 zapisnika z dne 16.4.2019.


21. Nesprejetje davka EU na digitalne storitve (razprava)

Izjava Komisije: Nesprejetje davka EU na digitalne storitve (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE, Paul Tang v imenu skupine S&D, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, in Dobromir Sośnierz samostojni poslanec.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.


22. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés in Michaela Šojdrová (predsedujoča je govorila o požaru v katedrali Notre-Dame v Parizu).


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 637.987/OJMA).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.41.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Zadnja posodobitev: 24. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov