Index 
Protokoll
PDF 267kWORD 75k
Måndagen den 15 april 2019 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Tolkning av arbetsordningen
 8.Meddelande från talmannen
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Inkomna dokument
 13.Arbetsplan
 14.Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ***I (debatt)
 15.Rättsstatsprincipen i Rumänien (debatt)
 16.Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv) ***I - Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning) ***I (debatt)
 17.Kapitalkrav (förordning) ***I - Kapitalkrav (direktiv) ***I - Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning) ***I -Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv) ***I (debatt)
 18.Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar ***I (debatt)
 19.Europeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader ***I - Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I - Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I (debatt)
 20.Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv) ***I - Tillsynskrav för värdepappersföretag (förordning) ***I (debatt)
 21.Underlåtenhet att anta en EU-skatt på digitala tjänster (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 4 april 2019 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.03.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om fallet med 2012 års Sacharovpristagare, Nasrin Sotoudeh, som nyligen hade dömts till ett hårt straff av det iranska rättsväsendet för sina insatser för mänskliga rättigheter. Talmannen fördömde förbehållslöst denna dom på parlamentets vägnar och krävde att att Nasrin Sotoudeh omedelbart skulle friges.

Talmannen uttryckte parlamentets medkänsla med de anhöriga till offren för de kraftiga översvämningar som nyligen drabbat Iran och underströk Europeiska unionens vilja att förbättra den humanitära situationen i detta land.

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av att valperioden går mot sitt slut. Han påminde om parlamentets centrala roll och sammanfattade sitt uppdrag.


4. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 3 och 4 april 2019 justerades.

°
° ° °

Talare: Tomáš Zdechovský.


5. Parlamentets sammansättning

Ivari Padar hade valts till ledamot av Estlands nationella parlament, med verkan från den 4 april 2019.

Parlamentet noterade, i enlighet med artikel 7.3 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, att detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, och konstaterade i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen att platsen var vakant från och med den 4 april 2019.

°
° ° °

De behöriga estniska myndigheterna hade meddelat att Hannes Hanso utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Ivari Padar med verkan från och med den 4 april 2019.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av S&D-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

LIBE-utskottet: Hannes Hanso

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina: Hannes Hanso


7. Tolkning av arbetsordningen

Talmannen underrättade parlamentet, i enlighet med artikel 226.3 i arbetsordningen, om de tolkningar av följande artiklar som lämnats av AFCO-utskottet:

Tolkning av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen:

”En grupps politiska förklaring ska ange de värden som gruppen står för, och de huvudsakliga politiska mål som dess medlemmar avser att tillsammans sträva efter inom ramen för utövandet av sina mandat. Förklaringen ska beskriva gruppens gemensamma politiska inriktning på ett konkret, tydligt och genuint sätt.”

Tolkning av artikel 149a.2:

”Utformningen eller ändringen av titeln på en resolution som lagts fram för att avsluta en debatt enligt artikel 123, 128 eller 135 utgör inte någon ändring av föredragningslistan, under förutsättning att titeln avspeglar det ämne som är föremål för debatt.”

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, i enlighet med artikel 226.4 i arbetsordningen, framför invändningar mot dessa tolkningar inom 24 timmar från det att de tillkännagavs, ska de betraktas som antagna. I annat fall ska de gå till omröstning i parlamentet.


8. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att utskottet för utveckling och budgetutskottet, efter samråd i enlighet med artikel 234 i budgetförordningen, hade översänt sin gemensamma ståndpunkt avseende förlängningen av unionens förvaltningsfond för Centralafrikanska republiken, som inrättades genom kommissionens beslut den 11 juli 2014 och som löper ut den 30 juli 2019.

- Gemensam ståndpunkt från utskottet för utveckling och budgetutskottet, som är behöriga utskott som ska yttra sig i enlighet med artikel 234 i budgetförordningen (2018/1046) om förlängningen av unionsförvaltningsfonden för Centralafrikanska republiken (förvaltningsfonden Bêkou), som inrättades genom kommissionens beslut C(2014)5019 av den 11 juli 2014 och som löper ut den 30 juli 2019 – Antagen av samordnarna i BUDG-utskottet och DEVE-utskottet den 1 respektive den 2 april 2019.

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet invänder inom 24 timmar efter tillkännagivandet av denna gemensamma ståndpunkt kommer den formellt att översändas till Europeiska kommissionen.


9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen hade undertecknat följande akt som antagits i enlighet med den ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen):

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav, med avseende på Förenade kungarikets utträde ur unionen (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 17 april 2019 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av uppgifter om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) samt om ersättande av rådets beslut 2009/316/RIF (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister och om ändring av förordning (EU) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (omarbetning) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om införsel och import av kulturföremål (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av sändarföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv-program och om ändring av rådets direktiv 93/83/EEG (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).


10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna november II 2018, december 2018 (andra delen) och januari I och II 2019 finns på parlamentets webbplats.


11. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

—   O-000003/2019 från Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, till rådet: Förhandlingar med rådet och kommissionen om parlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019 från Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, till kommissionen: Förhandlingar med rådet och kommissionen om parlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (B8-0020/2019).


12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - utskottet CONT - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av Europeiska investeringsbankens stadga (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - utskottet AFCO - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Betänkande om utnämning av Viorel Ştefan till ledamot av revisionsrätten (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Betänkande om utnämning av Ivana Maletić till ledamot av revisionsrätten (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till om rådets beslut om ingående av protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Rekommendation om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden april II 2019 (PE 637.987/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Tisdag

Efter överenskommelse med de politiska grupperna föreslog talmannen att man skulle flytta uttalandena av Europeiska rådet och kommissionen om Förenade kungariktes utträde ur Europeiska unionen från onsdagen och i stället behandla dessa uttalanden som första punkt på tisdagen (punkt 129 i PDOJ).

Parlamentet godkände detta förslag.

°
° ° °

Talare: Thomas Waitz.

Måndag

ECR-gruppen begärde att man på föredragningslistan, före anföranden på en minut, skulle föra in ett uttalande av kommissionen om erkännandet av det pontisk-grekiska folkmordet 1914-1923. Debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Notis Marias för ECR-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (79 röster för, 199 röster emot, 18 nedlagda röster).

GUE/NGL-gruppen begärde att man på föredragningslistan, tillsammans med debatten om betänkandet av Virginie Rozière om skydd av personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (A8-0398/2018) (punkt 55 i PDOJ), skulle föra upp uttalanden av rådet och kommissionen om hot mot visselblåsares rättigheter och integritet: fallet Julian Assange.

Talare: Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran; Eva Joly för Verts/ALE-gruppen begärde att fallet Julian Assange i stället skulle bli föremål för en särskild debatt på tisdagen; Javier Nart uttalade sig mot begäran från GUE/NGL-gruppen.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (40 röster för, 260 röster emot, 12 nedlagda röster).

Tisdag

PPE-gruppen begärde att omröstningen om betänkandet av Ingeborg Grässle om utredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten skulle strykas från föredragningslistan (A8-0179/2019) (punkt 16 i PDOJ).

Talare: Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen motiverade begäran; Arndt Kohn uttalade sig mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (128 röster för, 178 röster emot, 10 nedlagda röster).

GUE/NGL-gruppen begärde att man som tredje punkt på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde skulle föra upp ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Förenta staternas erkännande av Golanhöjderna som israeliskt territorium och eventuell annektering av bosättningarna på Västbanken.

Talare: Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (168 röster för, 135 röster emot, 6 nedlagda röster).

GUE/NGL-gruppen begärde att man på föredragningslistan skulle föra upp ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Sudan, utan framläggande av resolutionsförslag.

Talare: João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, motiverade begäran; Victor Boştinaru uttalade sig mot begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Verts/ALE-gruppen begärde att man på föredragningslistan skulle föra upp uttalanden av rådet och kommissionen om den eventuella utlämningen av Julian Assange.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (140 röster för, 123 röster emot, 40 nedlagda röster).

Onsdag

S&D-gruppen begärde att man som första punkt på föredragningslistan skulle föra upp en debatt om betänkandet av Guillaume Balas om samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018).

Talare: Maria João Rodrigues för S&D-gruppen motiverade begäran; Sven Schulze uttalade sig mot begäran; Guillaume Balas och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen.

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (151 röster för, 148 röster emot, 5 nedlagda röster).

Sammanträdet skulle därmed inledas kl. 8.30.

Följande tidsfrister fastställdes:

Ändringsförslag: tisdagen den 16 april 2019 kl. 10.00.

Begäranden om särskilda och delade omröstningar: onsdagen den 17 april 2019 kl. 16.00.

Omröstningen skulle äga rum på torsdagen.

EFDD-gruppen begärde att man på föredragningslistan skulle föra upp uttalanden av rådet och kommissionen om universell digital identitet: en grundläggande rättighet för alla unionsmedborgare. Debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag som skulle gå till omröstning på torsdagen.

Talare: Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (20 röster för, 249 röster emot, 18 nedlagda röster).

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Virginie Rozière.


14. Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Viegas (föredragande av yttrande från utskottet ECON) och Maite Pagazaurtundúa (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Luke Ming Flanagan (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Patrick Le Hyaric (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Younous Omarjee (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Nikolaos Chountis (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Ramón Jáuregui Atondo (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Axel Voss för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Jean-Marie Cavada för ALDE-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein och David Casa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Věra Jourová och Virginie Rozière.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 16.4.2019.


15. Rättsstatsprincipen i Rumänien (debatt)

Uttalande av kommissionen: Rättsstatsprincipen i Rumänien (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andi Cristea; Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Cristian Dan Preda och Victor Boştinaru; Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru, som tog upp en ordningsfråga (talmannen fråntog honom ordet, eftersom inlägget inte utgjorde en ordningsfråga); Siegfried Mureşan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv) ***I - Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Alain Lamassoure för PPE-gruppen, Mady Delvaux för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Stefan Gehrold, Neena Gill och Sirpa Pietikäinen.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 16.4.2019 och punkt 8.10 i protokollet av den 16.4.2019.


17. Kapitalkrav (förordning) ***I - Kapitalkrav (direktiv) ***I - Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning) ***I -Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Simon (A8-0242/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/36/EU när det gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Simon (A8-0243/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om ändring av direktiv 98/26/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EG, direktiv 2004/25/EG och direktiv 2007/36/EG [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon och Gunnar Hökmark redogjorde för betänkandena.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, också om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Ralph Packet för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Caroline Nagtegaal för ALDE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, också om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Sirpa Pietikäinen, också om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Paul Tang, också om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Joachim Starbatty och Miguel Viegas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo.

Talare: Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark och Peter Simon (alla också om branden i katedralen Notre-Dame i Paris).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 16.4.2019, punkt 8.12 i protokollet av den 16.4.2019, punkt 8.13 i protokollet av den 16.4.2019 och punkt 8.14 i protokollet av den 16.4.2019.


18. Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Stefan Gehrold för PPE-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, också om branden i katedralen Notre-Dame i Paris; Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, också om branden i katedralen Notre-Dame i Paris; Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Lampros Fountoulis och Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis och Jonás Fernández.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.15 i protokollet av den 16.4.2019.


19. Europeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader ***I - Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I - Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och (EU) direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas och Pervenche Berès redogjorde för betänkandena.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Danuta Maria Hübner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, och Paul Tang.

Talare: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas och Pervenche Berès.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.16 i protokollet av den 16.4.2019, punkt 8.17 i protokollet av den 16.4.2019 och punkt 8.18 i protokollet av den 16.4.2019.


20. Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv) ***I - Tillsynskrav för värdepappersföretag (förordning) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber redogjorde för betänkandena.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Mady Delvaux för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis och Markus Ferber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.19 i protokollet av den 16.4.2019.


21. Underlåtenhet att anta en EU-skatt på digitala tjänster (debatt)

Uttalande av kommissionen: Underlåtenhet att anta en EU-skatt på digitala tjänster (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Paul Tang för S&D-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, och Dobromir Sośnierz, grupplös.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés, Michaela Šojdrová (talmannen yttrade sig om branden i katedralen Notre-Dame i Paris).


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 637.987/OJMA).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.41.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy