Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: József Szájer (A8-0190/2019)

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy