Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

4. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2019/2694(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις και αναφέρονται επίσης στην πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων.

Ο Πρόεδρος υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζει το Σώμα στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok (η Πρόεδρος εξαίρει το έργο του Elmar Brok, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε την τελευταία του παρέμβαση), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen και Gunnar Hökmark.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου