Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0355(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0355/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0355/2018

Συζήτηση :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0379

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

5. Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις διεξάχθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018).

Ο Enrique Calvet Chambon παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Arena (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Dennis Radtke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen και Christofer Fjellner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Νότης Μαριάς και Tania González Peñas.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Enrique Calvet Chambon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου