Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0064(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0391/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0391/2018

Συζήτηση :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0380

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

6. Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις διεξάχθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2018 (σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018).

Ο Jeroen Lenaers παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jens Geier (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Karima Delli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Emilian Pavel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Jordi Solé (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Georgi Pirinski, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas και Marita Ulvskog.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Danuta Jazłowiecka και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Jeroen Lenaers.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου