Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

8. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


8.1. Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***I (ψηφοφορία)

8.2. Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις*** (ψηφοφορία)

8.3. Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις ***I (ψηφοφορία)

8.4. Συμφωνία EE-Φιλιππινών για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών *** (ψηφοφορία)

8.5. Διεθνής συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές *** (ψηφοφορία)

8.6. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Viorel Ștefan (ψηφοφορία)

8.7. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ivana Maletić (ψηφοφορία)

8.8. Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

8.9. Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) ***I (ψηφοφορία)

8.10. Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) ***I (ψηφοφορία)

8.11. Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός) ***I (ψηφοφορία)

8.12. Κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία) ***I (ψηφοφορία)

8.13. Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I (ψηφοφορία)

8.14. Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I (ψηφοφορία)

8.15. Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα ***I (ψηφοφορία)

8.16. Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές ***I (ψηφοφορία)

8.17. Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I (ψηφοφορία)

8.18. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) ***I (ψηφοφορία)

8.19. Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I (ψηφοφορία)

8.20. Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I (ψηφοφορία)

8.21. Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)

8.22. Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ***I (ψηφοφορία)

8.23. Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων ***I (ψηφοφορία)

8.24. Κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις ***I (ψηφοφορία)

8.25. Έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ***I (ψηφοφορία)

8.26. Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I (ψηφοφορία)

8.27. Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων ***I (ψηφοφορία)

8.28. Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών ***I (ψηφοφορία)

8.29. Κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά ***I (ψηφοφορία)

8.30. Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) ***I (ψηφοφορία)

8.31. Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) ***I (ψηφοφορία)

8.32. Ευρωπαϊκό δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης ***I (ψηφοφορία)

8.33. Απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια ***I (ψηφοφορία)
Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου