Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras

8. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


8.1. Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0359)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.2. ES prisijungimas prie Ženevos akto dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų*** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto projekto [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0360)

Parlamentas davė savo pritarimą Sąjungos prisijungimui prie Ženevos akto.

Kalbėjo:

Marianne Thyssen (Komisijos narė) patikslino Komisijos poziciją.


8.3. Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0361)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.4. ES ir Filipinų Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0362)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.5. Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

Eleonora Forenza (pranešėja) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0363)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.6. Audito Rūmų nario skyrimas: Viorel Ștefan (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Viorelį Ştefaną Audito Rūmų nariu [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis))
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo ((2019 04 16 protokolo 1 priedas))

Indrek Tarand (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

VIOREL ŞTEFAN KANDIDATŪRA

Atmesta (P8_TA(2019)0364).


8.7. Audito Rūmų narės skyrimas: Ivana Maletić (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Ivana Maletić Audito Rūmų nare [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis))
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2019 04 16 protokolo 2 priedas)

IVANA MALETIĆ KANDIDATŪRA

Priimta (P8_TA(2019)0365)

Kalbėjo:

Željana Zovko.


8.8. Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0366)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.9. Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0367)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Wolf Klinz (pranešėjas).


8.10. Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0368)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.11. Kapitalo reikalavimai (Reglamentas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0369)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.12. Kapitalo reikalavimai (Direktyva) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl subjektų, kuriems reikalavimai netaikomi, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, atlygio, priežiūros priemonių bei įgaliojimų ir kapitalo apsaugos priemonių [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0370)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.13. Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0371)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Gunnar Hökmark (pranešėjas).


8.14. Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo ir iš dalies keičiamos Direktyva 98/26/EB, Direktyva 2002/47/EB, Direktyva 2012/30/ES, Direktyva 2011/35/ES, Direktyva 2005/56/EB, Direktyva 2004/25/EB ir Direktyva 2007/36/EB [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0372)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.15. Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0373)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.16. Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Othmar Karas ir Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0374)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Pervenche Berès (pranešėja).


8.17. Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Othmar Karas ir Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.18. Finansinių priemonių rinkos ir draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Othmar Karas ir Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0376)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.19. Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0377)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.20. Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0378)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.21. Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. lapkričio 15 d. (2018 11 15 protokolo 5.4 punktas).

Kalbėjo Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu ir paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš balsavimą dėl preliminaraus susitarimo.

Kalbėjo Enrique Calvet Chambon (pranešėjas), jis pasisakė prieš šį prašymą.

Po vardinio balsavimo (157 už, 487 prieš, 7 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0379)

Kalbėjo:

Enrique Calvet Chambon po balsavimo pabaigos.


8.22. Europos darbo institucija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 5.3 punktas).

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0380)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.23. Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

Diskusijos buvo surengtos 2018 m. sausio 15 d. (2018 01 15 protokolo 13 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. sausio 16 d. (2018 01 16 protokolo 5.3 punktas).

Gabriel Mato (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Kalbėjo Peter van Dalen (žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus atstovas) ir paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš balsavimą dėl preliminaraus susitarimo.

Kalbėjo Yannick Jadot ir Gabriel Mato,jie pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas atmetė šį prašymą.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0381)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.24. Reglamentas dėl Europos verslo statistikos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. balandžio 19 d. (2018 04 19 protokolo 10.10 punktas).

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0382)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.25. OLAF atliekami tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0383)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.26. Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2019 m. sausio 15 d. (2019 01 15 protokolo 8.1 punktas).

Diskusijos vyko 2019 m. balandžio 3 d.(2019 04 03 protokolo 18 punktas).

PIRMOJO SVARSTYMO PABAIGA

Patvirtinta (P8_TA(2019)0384)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.27. Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2019 m. sausio 15 d. (2019 01 15 protokolo 8.8 punktas).

Diskusijos vyko 2019 m. balandžio 3 d. (2019 04 03 protokolo 18 punktas).

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0385)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.28. Prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0386)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Andrejs Mamikins (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.


8.29. Bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais, sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0387)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.30. ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2018/XX [ETIAS reglamentas], Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

Diskusijos vyko 2019 m. kovo 27 d. (2019 03 27 protokolo 24 punktas).

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0388)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.31. ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas (ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas],] Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo teisėsaugai], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31)

Diskusijos vyko 2019 m. kovo 27 d. (2019 03 27 protokolo 24 punktas).

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0389)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.32. Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0390)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Cécile Kashetu Kyenge (pranešėja) padarė pareiškimą pagal DTT 150 straipsnio 4 dalį.


8.33. Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33)

Róża Thun und Hohenstein (pranešėja) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0391)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika