Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg

8. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


8.1. Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0359)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.2. Toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen*** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0360)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de toetreding van de Europese Unie tot de akte.

Het woord werd gevoerd door:

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) om het standpunt van de Commissie toe te lichten.


8.3. Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0361)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.4. Overeenkomst tussen de EU en de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0362)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.5. Internationale Overeenkomst voor olijfolie en tafelolijven *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

Eleonora Forenza (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0363)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.6. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan (stemming)

Verslag over de voordracht van Viorel Ştefan voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)
(Geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement))
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 bij de notulen van 16.4.2019)

Indrek Tarand (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

KANDIDATUUR VAN VIOREL ŞTEFAN

Verworpen (P8_TA(2019)0364).


8.7. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić (stemming)

Verslag over de voordracht van Ivana Maletić voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)
(Geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement))
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 bij de notulen van 16.4.2019)

KANDIDATUUR VAN IVANA MALETIĆ

Aangenomen (P8_TA(2019)0365)

Het woord werd gevoerd door:

Željana Zovko.


8.8. Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0366)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.9. Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0367)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Wolf Klinz (rapporteur).


8.10. Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (verordening) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0368)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.11. Kapitaalvereisten (verordening) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0369)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.12. Kapitaalvereisten (richtlijn) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0370)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.13. Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0371)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Gunnar Hökmark (rapporteur).


8.14. Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0372)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.15. Door overheidsobligaties gedekte effecten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0373)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.16. Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten; en Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0374)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Pervenche Berès (rapporteur).


8.17. Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.18. Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0376)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.19. Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0377)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.20. Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0378)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.21. Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 15 november 2018 (punt 5.4 van de notulen van 15.11.2018).

Het woord wordt gevoerd door Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, die verzoekt om een stemming over de amendementen voorafgaand aan het voorlopig akkoord, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Het woord wordt gevoerd door Enrique Calvet Chambon (rapporteur) tegen dit verzoek.

Bij HS (157 voor, 487 tegen, 7 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0379)

Het woord werd gevoerd door:

Enrique Calvet Chambon na afloop van de stemming.


8.22. Europese Arbeidsautoriteit ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 5.3 van de notulen van 11.12.2018).

VOORLOPIG AKKOORD en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0380)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.23. Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

Het debat heeft op 15 januari 2018 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 15.1.2018).

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 16 januari 2018 (punt 5.3 van de notulen van 16.1.2018).

Gabriel Mato (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen (die een aantal leden vertegenwoordigt die ten minste de lage drempel halen), die verzoekt om een stemming over de amendementen voorafgaand aan het voorlopig akkoord, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Het woord wordt gevoerd door Yannick Jadot en Gabriel Mato, tegen dit verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0381)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.24. Verordening betreffende Europese bedrijfsstatistieken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 19 april 2018 (punt 10.10 van de notulen van 19.4.2018).

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0382)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.25. Onderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0383)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.26. Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 15 januari 2019 (punt 8.1 van de notulen van 15.1.2019).

Het debat heeft plaatsgevonden op 3 april 2019 (punt 18 van de notulen van 3.4.2019).

BEËINDIGING VAN DE EERSTE LEZING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0384)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.27. Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 15 januari 2019 (punt 8.8 van de notulen van 15.1.2019).

Het debat heeft plaatsgevonden op 3 april 2019 (punt 18 van de notulen van 3.4.2019).

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0385)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.28. Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0386)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Andrejs Mamikins (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.


8.29. Gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0387)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.30. Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa ***I (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2018/XX [ETIAS-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [SIS-verordening op het gebied van grenscontroles] en Verordening (EU) 2018/XX [eu-LISA-verordening] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

Het debat heeft plaatsgevonden op 27 maart 2019 (punt 24 van de notulen van 27.3.2019).

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0388)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.31. Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie ***I (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [de SIS-verordening op het gebied van rechtshandhaving], Verordening (EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU) 2018/XX [de eu-LISA-verordening] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

Het debat heeft plaatsgevonden op 27 maart 2019 (punt 24 van de notulen van 27.3.2019).

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0389)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.32. Oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0390)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Cécile Kashetu Kyenge (rapporteur) legt overeenkomstig artikel __[A200950]__, lid __[A200951]__, van het Reglement een verklaring af.


8.33. Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de algemene veiligheid betreft ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, voor wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

Róża Thun und Hohenstein (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0391)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid