Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg

8. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


8.1. Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming ***I (stemming)

8.2. Toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen*** (stemming)

8.3. Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen ***I (stemming)

8.4. Overeenkomst tussen de EU en de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *** (stemming)

8.5. Internationale Overeenkomst voor olijfolie en tafelolijven *** (stemming)

8.6. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan (stemming)

8.7. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić (stemming)

8.8. Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden ***I (stemming)

8.9. Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn) ***I (stemming)

8.10. Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (verordening) ***I (stemming)

8.11. Kapitaalvereisten (verordening) ***I (stemming)

8.12. Kapitaalvereisten (richtlijn) ***I (stemming)

8.13. Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening) ***I (stemming)

8.14. Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (stemming)

8.15. Door overheidsobligaties gedekte effecten ***I (stemming)

8.16. Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten ***I (stemming)

8.17. Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ***I (stemming)

8.18. Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ***I (stemming)

8.19. Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (stemming)

8.20. Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening) ***I (stemming)

8.21. Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie ***I (stemming)

8.22. Europese Arbeidsautoriteit ***I (stemming)

8.23. Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen ***I (stemming)

8.24. Verordening betreffende Europese bedrijfsstatistieken ***I (stemming)

8.25. Onderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie ***I (stemming)

8.26. Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur ***I (stemming)

8.27. Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane ***I (stemming)

8.28. Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven ***I (stemming)

8.29. Gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens ***I (stemming)

8.30. Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa ***I (stemming)

8.31. Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie ***I (stemming)

8.32. Oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen ***I (stemming)

8.33. Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de algemene veiligheid betreft ***I (stemming)
Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid