Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg

8. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


8.1. Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0359)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.2. Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach*** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0360)

Parlament udelil súhlas s pristúpením Európskej únie k aktu.

Vystúpenia:

Marianne Thyssen (členka Komisie), aby spresnila pozíciu Komisie.


8.3. Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIA KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0361)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.4. Dohoda medzi EÚ a Filipínami o určitých aspektoch leteckých služieb *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0362)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.5. Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 v mene Európskej únie [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

Eleonora Forenza (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0363)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.6. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie Viorela Ștefana za člena Dvora audítorov [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)
(Tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 rokovacieho poriadku))
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 16.4.2019)

Indrek Tarand (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

KANDIDATÚRA VIORELA ŞTEFANA

Zamietnutý (P8_TA(2019)0364).


8.7. Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Ivana Maletićová (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie Ivany Maletićovej za členku Dvora audítorov [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)
(Tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 rokovacieho poriadku))
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 16.4.2019)

KANDIDATÚRA IVANY MALETIĆOVEJ

Prijatý (P8_TA(2019)0365)

Vystúpenia:

Željana Zovko.


8.8. Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0366)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.9. Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0367)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Wolf Klinz (spravodajca).


8.10. Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0368)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.11. Kapitálové požiadavky (nariadenie) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0369)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.12. Kapitálové požiadavky (smernica) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0370)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.13. Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0371)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Gunnar Hökmark (spravodajca).


8.14. Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, smernica 2012/30/EÚ, smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 2007/36/ES [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0372)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.15. Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Schválené (P8_TA(2019)0373)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.16. Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu, nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0374)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Pervenche Berès (spravodajkyňa).


8.17. Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.18. Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0376)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.19. Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0377)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.20. Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0378)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.21. Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 15. novembra 2018 (bod 5.4 zápisnice zo dňa 15.11.2018).

Vystúpila Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL so žiadosťou, aby sa v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred hlasovaním o predbežnej dohode.

V rozprave vystúpil Enrique Calvet Chambon (spravodajca) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 157, proti: 487, zdržali sa hlasovania: 7).

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0379)

Vystúpenia:

Enrique Calvet Chambon po hlasovaní.


8.22. Európsky orgán práce ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 11. decembra 2018 (bod 5.3 zápisnice zo dňa 11.12.2018).

PREDBEŽNÁ DOHODA a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0380)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.23. Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

Rozprava sa konala 15. januára 2018 (bod 13 zápisnice zo dňa 15.1.2018).

Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania 16. januára 2018 (bod 5.3 zápisnice zo dňa 16.1.2018).

Gabriel Mato (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Vystúpil Peter van Dalen (zástupca poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu) so žiadosťou, aby sa v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred hlasovaním o predbežnej dohode.

Vystúpili títo poslanci: Yannick Jadot a Gabriel Mato proti tejto žiadosti.

Parlament túto žiadosť zamietol.

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0381)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.24. Nariadenie o európskej podnikovej štatistike ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 19. apríla 2018 (bod 10.10 zápisnice zo dňa 19.4.2018).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0382)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.25. Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0383)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.26. Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 15. januára 2019 (bod 8.1 zápisnice zo dňa 15.1.2019).

Rozprava sa konala dňa 3. apríla 2019 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.4.2019).

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0384)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.27. Stanovenie programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 15. januára 2019 (bod 8.8 zápisnice zo dňa 15.1.2019).

Rozprava sa konala dňa 3. apríla 2019 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.4.2019).

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0385)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.28. Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0386)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Andrejs Mamikins (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.


8.29. Spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0387)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.30. Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz ***I (hlasovanie)

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399, nariadenia (EÚ) 2017/2226, nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ETIAS], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti hraničných kontrol] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

Rozprava sa konala dňa 27. marca 2019 (bod 24 zápisnice zo dňa 27.3.2019).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0388)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.31. Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie) ***I (hlasovanie)

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) a o zmene [nariadenia (EÚ) 2018/XX (nariadenie o Eurodac),] nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti presadzovania práva], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ECRIS-TCN] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

Rozprava sa konala dňa 27. marca 2019 (bod 24 zápisnice zo dňa 27.3.2019).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0389)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.32. Európska sieť imigračných styčných dôstojníkov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0390)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Cécile Kashetu Kyenge (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.


8.33. Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/… a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0391)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia