Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner και Stanislav Polčák

Έκθεση Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Έκθεση Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Έκθεση Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák και Seán Kelly

Έκθεση Jonás Fernández - A8-0180/2019
Νότης Μαριάς

Έκθεση Othmar Karas και Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Έκθεση Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Έκθεση Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Νότης Μαριάς, Andrejs Mamikins, John Howarth και Nicola Caputo

Έκθεση Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς, Andrejs Mamikins και Jan Zahradil.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου