Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

17. Skydd av integriteten i samband med valet till Europaparlamentet, framför allt med avseende på internationella hot mot cybersäkerheten (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Skydd av integriteten i samband med valet till Europaparlamentet, framför allt med avseende på internationella hot mot cybersäkerheten (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pavel Telička; Jean-Marie Le Pen, grupplös, Carlos Coelho och Eugen Freund.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Paul Rübig ställde en fråga ("blått kort") till Eugen Freund, som besvarade frågan, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias och David McAllister, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Julian King och Melania Gabriela Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy