Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

18. Tolkning av arbetsordningen (vidtagna åtgärder)

De tolkningar av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen och artikel 149a.2 i arbetsordningen som meddelats av AFCO-utskottet hade tillkännagetts i kammaren föregående dag (punkt 7 i protokollet av den 15.4.2019).

EFDD-gruppen hade invänt mot tolkningen av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen i arbetsordningen inom den tidsfrist på 24 timmar som fastställts i artikel 226.4 i arbetsordningen.

Därmed skulle denna tolkning gå till omröstning på onsdagen den 17 april 2019.

Inga invändningar hade framförts mot tolkningen av artikel 149a.2 i arbetsordningen inom tidsfristen på 24 timmar. Denna tolkning betraktades således som antagen.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy