Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0353(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0277/2018

Внесени текстове :

A8-0277/2018

Разисквания :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0397

Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

20. Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I - Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dan Nica (A8-0401/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 11 декември 2018 г. (точка 23 от протокола от 11.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 12 декември 2018 г. (точка 12.11 от протокола от 12.12.2018 г и точка 12.12 от протокола от 12.12.2018 г.).

Dan Nica и Christian Ehler представиха докладите.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се Lola Sánchez Caldentey (докладчик по становището на комисията DEVE), Nils Torvalds (докладчик по становището на комисията BUDG), Martina Dlabajová (докладчик по становището на комисията CONT), Cristian-Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията ENVI), Henna Virkkunen (докладчик по становището на комисията TRAN), Lambert van Nistelrooij (докладчик по становището на комисията REGI), Elsi Katainen (докладчик по становището на комисията AGRI), Liliana Rodrigues (докладчик по становището на комисията CULT), Jerzy Buzek, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni и Željana Zovko.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić и Alojz Peterle.

Изказаха се Carlos Moedas, Dan Nica и Christian Ehler.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 17.4.2019 г и точка 8.4 от протокола от 17.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност