Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0353(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0277/2018

Ingivna texter :

A8-0277/2018

Debatter :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0397

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

20. Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I - Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dan Nica (A8-0401/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A8-0410/2018)

En första debatt hade ägt rum den 11 december 2018 (punkt 23 i protokollet av den 11.12.2018).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 12 december 2018 (punkt 12.11 i protokollet av den 12.12.2018 och punkt 12.12 i protokollet av den 12.12.2018).

Dan Nica och Christian Ehler redogjorde för betänkandena.

Talare: Carlos Moedas (ledamot av kommissionen).

Talare: Lola Sánchez Caldentey (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Nils Torvalds (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Martina Dlabajová (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Henna Virkkunen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Lambert van Nistelrooij (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Elsi Katainen (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Liliana Rodrigues (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Jerzy Buzek för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni och Željana Zovko.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić och Alojz Peterle.

Talare: Carlos Moedas, Dan Nica och Christian Ehler.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 17.4.2019 och punkt 8.4 i protokollet av den 17.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy