Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0161(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0039/2019

Внесени текстове :

A8-0039/2019

Разисквания :

PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 25

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 8.9
CRE 17/04/2019 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0401

Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

24. Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 10 декември 2018 г. (точка 15 от протокола от 10.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 11 декември 2018 г. (точка 5.7 от протокола от 11.12.2018 г.).

Pilar Ayuso представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Ricardo Serrão Santos (докладчик по становището на комисията РECH) и Angélique Delahaye, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се Miriam Dalli, от името на групата S&D, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Sirpa Pietikäinen и Cristian-Silviu Buşoi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias и Kateřina Konečná.

Изказаха се Jyrki Katainen и Pilar Ayuso.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 17.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност