Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0161(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0039/2019

Ingivna texter :

A8-0039/2019

Debatter :

PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 25

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 8.9
CRE 17/04/2019 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0401

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

24. Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

En första debatt hade ägt rum den 10 december 2018 (punkt 15 i protokollet av den 10.12.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 11 december 2018 (punkt 5.7 i protokollet av den 11.12.2018).

Pilar Ayuso redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ricardo Serrão Santos (föredragande av yttrande från utskottet PECH) och Angélique Delahaye för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Miriam Dalli för S&D-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Sirpa Pietikäinen och Cristian-Silviu Buşoi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias och Kateřina Konečná.

Talare: Jyrki Katainen och Pilar Ayuso.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 17.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy