Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

25. Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Tiemo Wölken (докладчик по становището на комисията ENVI), Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, и Julia Reda, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias и Alojz Peterle.

Изказаха се Jyrki Katainen и Luis de Grandes Pascual.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 17.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност