Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg

25. Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual uviedol správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tiemo Wölken (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL a Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias a Alojz Peterle.

Vystúpili títo poslanci: Jyrki Katainen a Luis de Grandes Pascual.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 17.4.2019.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia