Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

25. Tilläggsskydd för läkemedel ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Tiemo Wölken (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, och Julia Reda för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias och Alojz Peterle.

Talare: Jyrki Katainen och Luis de Grandes Pascual.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 17.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy